Aktualności

Przeprowadzka oddziałów ginekologiczno-położniczych do CKD


Trwa przeprowadz­ka Odd­zi­ałów — Położnic­zo-Gineko­log­icznego oraz Neona­to­log­icznego z Uni­w­er­syteck­iego Cen­trum Gineko­log­iczno-Położniczego im. Rydy­giera (przy ul. Ster­lin­ga) do Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego. Po półno­cy 22 mar­ca 2024 r. odd­zi­ały przyjmą pier­wszych pac­jen­tów w nowej lokaliza­cji przy ul. Pomorskiej 251.

Do półno­cy 22 mar­ca pac­jen­t­ki mogą zgłaszać się jeszcze do szpi­ta­la przy ul. Ster­lin­ga, a po półno­cy przyję­cia w tej lokaliza­cji zostaną wstrzy­mane i będą odby­wać się już tylko w nowej lokaliza­cji, w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym przy ul Pomorskiej 251. – mówi prof. Paweł Ptaszyńs­ki Z‑ca Dyrek­to­ra ds. Medy­czno-Orga­ni­za­cyjnych CKD

W nowej lokaliza­cji, na 16 piętrze budynku A1, na pac­jen­t­ki i pac­jen­tów czeka­ją nie tylko kom­for­towe warun­ki (nowoczesne sale cię­ciowe , blo­ki porodowe, prze­stronne sale), ale przede wszys­tkim kom­plek­sowa opieka medy­cz­na, dostęp do spec­jal­istów różnych spec­jal­iza­cji oraz zde­cy­dowanie więk­sze możli­woś­ci diag­nos­ty­czne.

To pier­wszy etap zasied­la­nia kole­jnych pięter CKD. Kończymy dru­gi etap budowy i w najbliższych miesią­cach uru­chomimy m.in. Aka­demic­ki Ośrodek Onko­log­iczny, prze­niesiemy ginekologię ze szpi­ta­la Madurow­icza, a także odd­zi­ały: geri­atryczny, opie­ki pali­aty­wnej, neu­rologię i urologię. Jest to ogromne przed­sięwz­ię­cie, ale mamy już doświad­cze­nie w tym obszarze. – doda­je prof. Radzisław Kordek, Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Od 1 sierp­nia 2020 r. Cen­trum Medy­czne im. Rydy­giera przes­tało być placówką miejską i zostało włąc­zone do Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego jako Uni­w­er­syteck­ie Cen­trum Gineko­log­iczno-Położniczego im. Rydy­giera. Do budynku CKD w pier­wszej kole­jnoś­ci prze­nie­siono funkcjonu­jące przy ul. Ster­lin­ga porad­nie, a po czterech lat­ach, w związku z kończą­cym się pro­jek­tem CKD 2, budynek jest gotowy na przyję­cie nowych odd­zi­ałów.

  • Opublikowano: 22 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP