Aktualności

Przykład idzie z góry – biegiem po zdrowie po raz szósty!


W niedzielę 17 kwiet­nia 2016r., po raz szósty odbył się Mara­ton oraz bieg na 10 km „Dbam o Zdrowie”. Trady­cją stało się, że i nasza uczel­nia, licznie reprezen­towana przez stu­den­tów, pra­cown­ików i samych wło­darzy, mierzy się z samy­mi sobą i inny­mi uczest­nika­mi na obu dys­tansach.

Władze Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, które akty­wnie brały udzi­ał w bie­gach, reprezen­towali: Rek­tor-Elekt – prof. Radzisław Kordek, Prodziekan ds. Nau­ki Wydzi­ału Lekarskiego – prof. Janusz Piekars­ki, Kierown­ik Klini­ki Kar­di­ologii — prof. Jarosław Drożdż, Kierown­ik Klini­ki Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii — prof. Walde­mar Machała, oraz Kierown­ik Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek — prof. Michał Now­ic­ki.

Z wynikiem 40 min­ut i 25 sekund nie po raz pier­wszy najlep­szym zawod­nikiem biegu na dys­tan­sie 10 km z naszej uczel­ni okazał się dr n. med. Radosław Zwolińs­ki z Klini­ki Kar­diochirurgii.

Najlep­szym mara­tończykiem Drużyny Ume­du okazał się Tomasz Klin­iews­ki – 3:06:45 – grat­u­lu­je­my!

Najlep­si zawod­ni­cy otrzy­mali nagrody ufun­dowane przez Dyrek­to­ra Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego Panią Monikę Domarecką, fir­mę Berlin-Chemie oraz Biuro Pro­mocji.

Serdeczne podz­iękowa­nia oraz wyrazy uzna­nia za dopin­gowanie i zor­ga­ni­zowanie drużyny pra­cown­ików Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego należą się Panu Pro­fe­sorowi Jarosła­wowi Drożdżowi, który nie tylko zachę­cał do biegu ale i sam brał akty­wny udzi­ał w zawodach.

Dzięku­je­my za wspani­ałe emoc­je i zaprasza­my za rok!

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP