Aktualności

Publikacja naukowców z UM w Łodzi w Science Translational Medicine!


W mar­cowym numerze cza­sopis­ma “Sci­ence Trans­la­tion­al Med­i­cine” ukaza­ła się pra­ca obrazu­ją­ca zas­tosowanie mikroR­NA jako wskaźników naraże­nia na promieniowanie jonizu­jące. Autora­mi pub­likacji w tym niezwyk­le prestiżowym cza­sopiśmie (Impact Fac­tor 16.264 – drugie miejsce na liś­cie cza­sop­ism w kat­e­gorii Research and Exper­i­men­tal Med­i­cine) są dr Woj­ciech Fendler oraz Bea­ta Mała­chows­ka — dok­toran­t­ka stacjonarnego studi­um dok­toranck­iego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Badanie zostało przeprowad­zone w part­nerst­wie z zespołem pro­fe­so­ra Dipan­jana Chowd­hury z Dana Far­ber Can­cer Insti­tute w Bostonie oraz dr Vijaya Sing­ha z Armed Forces Radi­a­tion Research Insti­tute w Bethes­dzie. W cytowanej pra­cy naukow­cy wykazu­ją kon­ser­wowane ewolucyjnie mech­a­nizmy reg­u­lacji mikroR­NA w zależnoś­ci od napromie­nienia całego ciała wysoką, potenc­jal­nie śmiertel­ną dawką promieniowa­nia jonizu­jącego.

Wyt­wor­zone narzędzie, po kali­bracji mod­elu statysty­cznego dla ludzi poz­woli na szy­bką diag­nos­tykę w wypad­kach radi­a­cyjnych lub w przy­pad­ku zdarzeń masowych naraża­ją­cych pop­u­lację na wysok­ie daw­ki promieniowa­nia. Pra­ca jest kon­tynu­acją zaw­iązanej w roku 2014 współpra­cy z ośrod­kiem Amerykańskim i nowym obszarem badań otwartym przez zespół dr Fendlera z Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej.

Więcej o wynikach badań na stron­ie Nau­ka w Polsce Pol­skiej Agencji Pra­sowej.

  • Opublikowano: 3 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP