Aktualności

Punkt informacyjno-edukacyjny Światowego Dnia bez Tytoniu


W związku ze zbliża­ją­cym się Świa­towym Dniem bez Tyto­niu zaprasza­my wszys­tkie oso­by palące, biernych palaczy oraz oso­by zain­tere­sowane tem­atem do punk­tu infor­ma­cyjno-eduka­cyjnego, który będzie zor­ga­ni­zowany przez Wojew­ódzką Stację San­i­tarno-Epi­demi­o­log­iczną w Łodzi w dniu 30 maja 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Stre­fie Obsłu­gi Stu­den­ta na pl. Hallera 1 w budynku nr I.

W punkcie moż­na będzie uzyskać infor­ma­c­je doty­czące skutków zdrowot­nych pale­nia tyto­niu, metod zer­wa­nia z nało­giem a także wykon­ać bezpłatne badanie CO w wydy­chanym powi­etrzu.

Wszys­t­kich chęt­nych serdecznie zaprasza­my.

  • Opublikowano: 18 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP