Aktualności

Raportowanie i audyt w projektach programu ramowego HORYZONT 2020


Szanowni Państ­wo,

Region­al­ny Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych UE serdecznie zaprasza na szkole­nie:

„Rapor­towanie i audyt w pro­jek­tach pro­gra­mu ramowego HORYZONT 2020”

które odbędzie się 30 maja w Łódzkiej Agencji Roz­wo­ju Region­al­nego.

 

Spotkanie poprowadzi zespół RPK Łódź: Joan­na Kor­czyńs­ka i Eweli­na Wron­ka

Rejes­trac­ja:  oso­by zain­tere­sowane wzię­ciem udzi­ału w spotka­niu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nazwa insty­tucji, kon­takt) do dnia 29 maja 2018 r. na adres: joanna.korczynska@uni.lodz.pl

Kon­taktjoanna.korczynska@uni.lodz.pl , tel.: 042 635 41 69

 

Załącznik: Agen­da

  • Opublikowano: 23 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP