Aktualności

Rekordowe Drzwi Otwarte UM w Łodzi


Dzień Kobi­et na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi okazał się w tym roku naprawdę wyjątkowy. Cen­trum Dydak­ty­czne naszej uczel­ni pod­czas kole­jnej edy­cji Drzwi Otwartych odwiedz­iły aż 4000 liceal­istów. Goś­cie przy­jechali do nas nie tylko z naszego mias­ta i wojew­ództ­wa, ale również z odległych zakątków Pol­s­ki.

Dzień rozpoczęliśmy w Auli 1000 spotkaniem z Daw­i­dem Myśli­w­cem – chemikiem, autorem jed­nego z najpop­u­larniejszych kanałów pop­u­larnonaukowych na pol­skim YouTubie: Uwa­ga! Naukowy Bełkot. Gospo­darzem otwar­cia, trady­cyjnie już, był dr n. med. Paweł Ras­mus (Zakład Psy­chologii Lekarskiej).

Przys­zli stu­den­ci pod­czas wiz­y­ty u nas mogli sko­rzys­tać z wyjątkowo bogat­ego pro­gra­mu przy­go­towanego przez pra­cown­ików oraz stu­den­tów naszej uczel­ni.

Odd­zi­ał Łódź Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Stu­den­tów Medy­cyny IFMSA — Poland przy­go­tował m.in. warsz­taty czyn­noś­ci pielęg­niars­kich, zaję­cia z pod­staw anatomii, stanowisko z pod­sta­wowy­mi bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi oraz medy­czny „speed-dat­ing” – otwarte spotka­nia z lekarza­mi, stu­den­ta­mi, naukow­ca­mi. Na stoisku zaprezen­towały się także pro­jek­ty: Męskie sprawy, Pier­wsza wiz­y­ta u ginekolo­ga i Niewidzial­ni.

Jak co roku wyjątkowym zain­tere­sowaniem cieszyły się warsz­taty szy­cia chirur­gicznego, przy­go­towane przez zespoły IFMSA oraz SKN Chirurgii Ogól­nej i Endokryno­log­icznej.

Pasjonaci chirurgii  mogli sko­rzys­tać również z ofer­ty SKN Chirurgii i Onkologii Dziecięcej, które prowadz­iło mini kursy: szy­cia chirur­gicznego, węzłów chirur­gicznych oraz wideochirurgii.

Uczniowie zain­tere­sowani kari­erą lekarza mogli zapoz­nać się ze specy­fiką różnych spec­jal­noś­ci medy­cznych.

O pra­cy lekarza kar­di­olo­ga opowiedzi­ał przed­staw­iciel SKN przy Kat­e­drze i Klin­ice Kar­di­ologii. Koło Naukowe Klini­ki Elek­trokar­di­ologii przy­go­towało m.in. warsz­taty poświę­cone badan­iom EKG oraz nowoczes­nym urządzeniom wszczepi­al­nym. O tym, co kar­di­olog słyszy przez ste­toskop, opowiadało SKN przy Klin­ice Kar­di­ologii Kat­edry Kar­di­ologii i Kar­diochirurgii.

SKN przy Klin­ice Chorób Prze­wodu Pokar­mowego przy­bliżyło młodzieży tech­ni­ki leczenia chorób prze­wodu pokar­mowego oraz tajni­ki żywienia bezg­lutenowego.

Reuma­to­log­iczne Koło Naukowe przy­go­towało dla uczniów ciekawe warsz­taty z kapi­laroskopii oraz USG stawów.

SKN Psy­chologii w Medy­cynie oraz SKN Diete­ty­ki przy Zakładzie Żywienia Klin­icznego i Diag­nos­ty­ki Gas­troen­tero­log­icznej przy­go­towały wspól­nie szereg atrakcji. Wszyscy uczest­ni­cy którzy odwiedzili ich stoiska z pewnoś­cią wiedzą już, jak przełamy­wać bari­ery językowe, jak radz­ić sobie ze stre­sem i co jeść, by czuć się świet­nie. W tajni­ki psy­chi­a­trii wprowadza­ło słuchaczy SKN przy Klin­ice Psy­chi­a­trii Dorosłych.

Nie zabrakło także infor­ma­cji na tem­at tajników medy­cyny sądowej – członkowie Koła Medy­cyny Sądowej przy­bliżyli tem­aty toksykologii sądowej oraz błędów onko­log­icznych.

Przys­zli den­tyś­ci mogli spotkać się ze starszy­mi kolega­mi na stoiskach Pol­skiego Towarzyst­wa Stu­den­tów Stom­a­tologii, Towarzyst­wa Mło­da Stom­a­tolo­gia oraz kierunku tech­ni­ki den­tysty­czne, a także m.in. wysłuchać wykładu dr. Pio­tra Fab­jańskiego (Zakład Tech­nik Den­tysty­cznych) o tworze­niu pro­tez den­tysty­cznych. Zaprezen­towal­iśmy zwiedza­ją­cym również nasze pra­cown­ie tech­nik den­tysty­cznych oraz sale fan­to­mowe Odd­zi­ału Stom­a­tologii.

Uczniowie planu­ją­cy stu­dia w mundurze mieli okazję spotkać się ze stu­den­ta­mi-pod­chorąży­mi Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego. Wojskowe Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego przy­jechało do nas ze spec­jal­isty­czny­mi fan­toma­mi służą­cy­mi do ćwiczeń opie­ki nad ciężko ran­ny­mi pac­jen­ta­mi w polu wal­ki.

SKN Fizjoter­apii przez cały dzień prezen­towało różne tech­ni­ki reha­bil­i­ta­cyjne: masaż, kine­sio­tap­ing, ćwiczenia sta­bi­liza­cyjne.

Nieza­stą­pi­one Stu­denck­ie Koło Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof im. dr. A. Ras­musa nie tylko szkoliło chęt­nych w udziela­niu pier­wszej pomo­cy, ale zad­bało również o bez­pieczeńst­wo wszys­t­kich uczest­ników.

Odd­zi­ał Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa przy wspar­ciu Koła Stu­den­tów Pielęg­niarst­wa przy Pol­skim Towarzys­t­wie Pielęg­niarskim przy­go­tował intere­su­jące stoiska i chęt­nie odpowiadał na wszys­tkie pyta­nia wszys­t­kich zain­tere­sowanych stu­di­a­mi. Zakład Dydak­ty­ki w Położnictwie zdradz­ił, jak zostać super bohaterką kobi­et. O zawodzie pielęg­niar­ki opowiadała mgr Mał­gorza­ta Mis­trzak (Zakład Ped­a­gogi­ki w Pielęg­niarst­wie).

Pra­cown­i­cy Zakładu Socjologii zachę­cali do pod­ję­cia studiów na naszym nowym kierunku – koor­dynowana opieka senio­ral­na. Będą to prak­ty­czne stu­dia ksz­tałcące spec­jal­istów wszech­stron­nie przy­go­towanych do pra­cy z osoba­mi w wieku senio­ral­nym.

Sil­ną reprezen­tację przy­go­tował Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny. Łódzkie Towarzyst­wo Stu­den­tów Medy­cyny Lab­o­ra­to­ryjnej prezen­towało m.in. oznaczanie grup krwi oraz posiewy mikro­bi­o­log­iczne. Wspól­nie z Młodą Far­ma­cją przy­go­towało warsz­taty omaw­ia­jące dzi­ałanie różnego rodza­ju testów diag­nos­ty­cznych. MF zachę­cała także do udzi­ału w zbliża­ją­cym się Świa­towym Tygod­niu Mózgu.

Koło Chemików przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej przy­go­towało fas­cynu­jące ekspery­men­ty chemiczne.

SKN Medy­cyny Moleku­larnej “MEDSELF” przy Zakładzie Chemii i Bio­chemii Klin­icznej prezen­towało m.in. anal­izę elek­tro­fore­ty­czną DNA i pro­ces detekcji białek.
Członkowie Koła Naukowego przy Kat­e­drze Kos­me­tologii uczyli, jak moż­na samodziel­nie przy­go­tować doskon­ałe kos­me­ty­ki pielę­gna­cyjne. Pod­czas przy­go­towanych prezen­tacji moż­na było dowiedzieć się, jak wal­czyć z trądzikiem oraz czym są lakiery hybry­dowe.

Jak zawsze mogliśmy liczyć na naszych wykład­ow­ców. Pro­fe­sor Jolan­ta Zaw­ils­ka (Zakład Far­mako­dy­nami­ki) poświę­ciła swój wykład zagad­nie­niu dopalaczy. O zawodzie far­ma­ceu­ty opowiedzi­ał dr Michał Kołodziejczyk (Zakład Tech­nologii Postaci Leku).

Uczniowie myślą­cy o wyjeździe na zagraniczne prak­ty­ki lub wymi­anę stu­dencką dzię­ki IAESTE mieli okazję dowiedzieć się od stu­den­tów, którzy takie prak­ty­ki maja już za sobą, jak to wyglą­da w prak­tyce.

Swo­je drzwi dla odwiedza­ją­cych otworzył Zespół Lab­o­ra­toriów pod nazwą Human­Lab: Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Badań Mate­ri­ałowych, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Naucza­nia Przed­klin­icznego w Stom­a­tologii, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Dydak­ty­ki Medy­cyny Stanów Nagłych, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Antropometrii Trójwymi­arowej, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Funkcji Narządów Zmysłów, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Reg­u­lacji Ciśnienia Tęt­niczego i Funkcji Auto­nom­icznego Układu Ner­wowego, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Mikroskopii Wirtu­al­nej, Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka Dynamo­Lab. Dzięku­je­my całe­mu zespołowi prof. Ewy Brzezi­ańskiej-Laso­ty.

Na odwiedza­ją­cych czekało wiele atrakcji w naszej stre­fie akty­wnego relak­su koor­dynowanej przez Klub Uczel­ni­any AZS. Odpocząć od naukowych nowinek i infor­ma­cji moż­na było przy piłkarzykach, rzu­tach do celu lub „wiosłu­jąc” na ergometrze.

Pro­jekt UMED Cooli­narnie trady­cyjnie przy­go­tował stoisko z włas­noręcznie upiec­zony­mi przepyszny­mi słod­koś­ci­a­mi. Był z nami także rozśpiewany Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Przez cały dzień moż­na było spotkać się z przed­staw­iciela­mi Samorzą­du Stu­den­tów naszej uczel­ni.

Na goś­ci czekało również stoisko Biu­ra Obsłu­gi Studiów, na którym udzielano kom­plek­sowych infor­ma­cji na tem­at ofer­ty eduka­cyjnej naszej uczel­ni, zasad rekru­tacji na najbliższy rok aka­demic­ki, progów punk­towych z poprzed­nich lat, ważnych ter­minów, a także o tym, jak otrzy­mać miejsce w akademiku lub stype­ndi­um. Aka­demick­ie Biuro Kari­er doradza­ło jak zaplanować przyszłą ścieżkę zawodową.

Swo­je stoisko miał jak i w lat­ach poprzed­nich Ośrodek Daw­ców Szpiku przy Klin­ice Immunologii, Reuma­tologii i Alergii. Liceal­iś­ci mogli dowiedzieć się, jak dołączyć do grona hon­orowych daw­ców szpiku.

Goś­cił u nas także, jak co roku, pro­jekt Urzę­du Mias­ta Łodzi Młodzi w Łodzi dedykowany młodym łodzianom.

Upomin­ki dla pań z okazji Dnia Kobi­et przekaza­ła Fab­ry­ka Rajstop ADRIAN.

Biuro Pro­mocji dzięku­je wszys­tkim jed­nos­tkom oraz orga­ni­za­cjom stu­denckim zaan­gażowanym w przy­go­towa­nia za doskon­ałą współpracę.

Dzięku­je­my również wszys­tkim przy­byłym do nas tak licznie goś­ciom i zaprasza­my ponown­ie za rok! Obiecu­je­my, że będzie warto nas odwiedz­ić!

  • Opublikowano: 10 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP