Aktualności

Rekordowe Drzwi Otwarte Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W środę 15 mar­ca – po długiej prz­er­wie goś­cil­iśmy znowu w murach naszej uczel­ni uczniów szkół śred­nich, zain­tere­sowanych stu­di­a­mi medy­czny­mi. Odwiedz­iło nas praw­ie 2000 osób z naszego mias­ta, wojew­ództ­wa, a także z dal­szych regionów kra­ju. Tegoroczny, bard­zo bogaty pro­gram Drzwi Otwartych przy­go­towywało pon­ad 400 stu­den­tów oraz grono wykład­ow­ców naszej uczel­ni.
Drzwi Otwarte to doskon­ała okaz­ja aby poz­nać uczel­nię „od środ­ka”, dowiedzieć się jak najwięcej o miejs­cu, z którym przys­zli kandy­daci planu­ją związać kil­ka najbliższych lat swo­jego życia i uzyskać odpowiedzi na wszys­tkie najważniejsze pyta­nia: jakie są zasady rekru­tacji, ter­miny składa­nia doku­men­tów, pro­gi punk­towe z poprzed­nich lat, jakim zapleczem dydak­ty­cznym dys­ponu­je uczel­nia, jak wyglą­da­ją lab­o­ra­to­ria, w jaki sposób stu­den­ci spędza­ją czas po zaję­ci­ach.

Nasi goś­cie mieli możli­wość wzię­cia udzi­ału w zwiedza­niu lab­o­ra­toriów, sal dydak­ty­cznych i ćwiczeniowych, w tym Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Przy­go­towal­iśmy 31 warsz­tatów i zajęć lab­o­ra­to­ryjnych, wśród których znalazły się m.in

 • izo­lac­ja DNA z mate­ri­ału gene­ty­cznego,
 • warsz­taty z odbiera­nia porodów, pobiera­nia krwi, cewnikowa­nia i laparoskopii,
 • nau­ka języ­ka migowego,
 • zaję­cia w stom­a­to­log­icznych salach fan­to­mowych,

Uroczyste otwar­cie poprowadzili nasi pra­cown­i­cy dr Justy­na Agi­er oraz Mateusz Znyk. Młodzież przy­witał prof. Walde­mar Machała – Prorek­tor ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia. Na auli 1000 uczest­ni­cy mogli posłuchać wykładu lek. Tomasza Karaudy „Blas­ki i cie­nie stu­diowa­nia na UMED”. Następ­nie Pani prof. Katarzy­na Taran opowiedzi­ała krótką his­torię poszuki­wa­nia nieśmiertel­noś­ci w medy­cynie i w bada­ni­ach NASA – „Who wants to live for­ev­er?”. Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszył się MEGA Warsz­tat Chirur­giczny „Jak Szyć?”, pod­czas którego jed­nocześnie 200 uczest­ników w prak­tyce sprawdz­iło swo­je umiejęt­noś­ci z zakre­su chirur­gicznego szy­cia ran.

Na praw­ie 40 stoiskach orga­ni­za­c­je stu­denck­ie i koła naukowe opowiadały o swo­jej dzi­ałal­noś­ci, zachę­ca­jąc tym samym do wstąpi­enia w szere­gi stu­den­tów naszej uczel­ni.
Pod­czas Drzwi Otwartych odbyło się również bicie reko­r­du uciśnięć klat­ki pier­siowej na nowa­torskim, eko­log­icznym fan­tomie do resus­cy­tacji – ECO CPR, zapro­jek­towanym na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, pod­czas którego 250 osób przez 4 godziny na zmi­anę dokon­ało 30 763 uciśnięć!

Ostat­nie Drzwi Otwarte w wer­sji stacjonarnej odbyły się w mar­cu 2019 roku. Jest nam niezmiernie miło, że po tak długiej prz­er­wie znów mogliśmy spotkać się oso­biś­cie. Mamy nadzieję, że odwiedza­ją­cy nas przys­zli stu­den­ci otrzy­mali to, po co przys­zli, czyli zapewnie­nie, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi to najlep­szy wybór.

 

Ogromne podz­iękowa­nia składamy na ręce Biu­ra Pro­mocji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, które koor­dynowało wydarze­nie, członków kół i orga­ni­za­cji stu­denc­kich oraz wszys­t­kich zaan­gażowanych pra­cown­ików uczel­ni, bez których Drzwi Otwarte na Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi nie mogło­by się odbyć. W tym roku byli z nami:

 • Uczel­ni­ana Rada Samorzą­du Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Towarzyst­wo Naukowe Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Koło Stu­den­tów Pielęg­niarst­wa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Medy­cyny Ratunkowej przy Uczel­ni­anym Lab­o­ra­to­ri­um Medy­cyny Stanów Nagłych
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Chorób Cywiliza­cyjnych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Diete­ty­ki przy Zakładzie Żywienia Klin­icznego i Diag­nos­ty­ki Gas­troen­tero­log­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Ginekologii i Położnict­wa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Kar­di­ologii Niein­wazyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Kos­me­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Let’s Talk Sci­ence Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Medy­cyny Rodzin­nej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Medy­cyny Sądowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Move it! Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Nefrol­ogii Trans­plan­ta­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Nutrip­igenomi­ki przy Zakładzie Chemii Bio­m­e­dy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Orto­pe­dii i Trau­ma­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chirurgii Ogól­nej i Onko­log­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii i Botani­ki Far­ma­ceu­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Bion­ieor­gan­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Zakładzie Położnict­wa Prak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Psy­chi­a­trii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Psy­cho­der­ma­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Zakładu Tech­nik Den­tysty­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Koło Naukowe Radi­ologii i Diag­nos­ty­ki Obra­zowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Stu­denck­ie Towarzyst­wo Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych UMED Łódź
 • Aka­demic­ki Związek Sportowy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • IAESTE
 • IFM­SA-Poland odd­zi­ał Łódź
 • Mło­da Far­ma­c­ja
 • Pol­skie Towarzyst­wo Stu­den­tów Far­ma­cji
 • Pol­skie Towarzyst­wo Stu­den­tów Stom­a­tologii
 • Human­Lab — Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka Dynamo­Lab
 • Human­Lab — Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Badań Mate­ri­ałowych oraz Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Naucza­nia Przed­klin­icznego w Stom­a­tologii
 • Human­Lab — Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Reg­u­lacji Ciśnienia Tęt­niczego i Funkcji Auto­nom­icznego Układu Ner­wowego
 • Human­Lab — Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Funkcji Narządów Zmysłów
 • Human­Lab — Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Antropometrii Trójwymi­arowej
 • Human­Lab — Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Medy­cyny Stanów Nagłych
 • Zakład Bio­chemii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Bio­chemii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Biologii i Botani­ki Far­ma­ceu­ty­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Biotech­nologii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Chemii Bio­m­e­dy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład His­torii Medy­cyny i Medy­cyny Wojskowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Medy­cyny Sądowej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Pato­mor­fologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Ped­a­gogi­ki w Pielęg­niarst­wie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Pielęg­niarst­wa Oper­a­cyjnego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Pielęg­niarst­wa Wieku Roz­wo­jowego i Pro­mocji Zdrowia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Zakład Psy­cho­der­ma­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Aka­demick­ie Biuro Kari­er Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Biuro Obsłu­gi Studiów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Dzi­ał Rekru­tacji i Ksz­tałce­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Wojskowego Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego

Do zobaczenia za rok!

Więcej zdjęć na flickr.com

 

Zadanie pub­liczne Łódź Aka­demic­ka – naukowa, aka­demic­ka i wielokul­tur­owa 2022/23 finan­sowane jest z budże­tu Mias­ta Łodzi.

 • Opublikowano: 16 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP