Aktualności

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ (MSD) i SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY MOLEKULARNEJ (SMM) UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ogłasza nabór do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej i Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej na rok aka­demic­ki 2024/2025.

Ksz­tałce­nie w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej i Szkole Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej:

 • trwa 8 semes­trów i kończy się złoże­niem rozprawy dok­torskiej;
 • przy­go­towu­je do uzyska­nia stop­nia dok­to­ra w dziedzinie nauk medy­cznych i nauk o zdrow­iu,

w dyscy­plinach naukowych:

 • nau­ki medy­czne (MSD i SMM),
 • nau­ki o zdrow­iu (MSD)
 • nau­ki far­ma­ceu­ty­czne (MSD i SMM).

 

Wykaz miejsc przyz­nanych jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej i Szkole Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej na rok aka­demic­ki 2024/2025 dostęp­ny jest w sys­temie elek­tron­icznym Uczel­ni (IRK) lub na stronach inter­ne­towych szkół:

 1. MSD https://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/rekrutacja-2024–2025/
 2. SMM https://smm.umed.pl/rekrutacja/rekrutacja-2024–2025/

Postępowanie Rekru­ta­cyjne do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej odby­wa się w drodze konkur­su i  prowad­zone jest na pod­staw­ie:

 • Zarządzenia Rek­to­ra w spraw­ie ogłoszenia na rok aka­demic­ki 2024/2025 naboru i lim­i­tu przyjęć do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej oraz wykazu miejsc w Między­nar­o­dowej Szkole Dok­torskiej przyz­nanych jed­nos­tkom badaw­c­zo-dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
 • Uch­wały nr 3/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad rekru­tacji do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2024/2025.
 • Zarządzenia nr 14/2024 z dnia 13 lutego 2024r. w spraw­ie planu rekru­tacji do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2024/2025.

Postępowanie Rekru­ta­cyjne do Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej odby­wa się w drodze konkur­su i prowad­zone jest na pod­staw­ie:

 • Zarządzenia Rek­to­ra w spraw­ie ogłoszenia na rok aka­demic­ki 2024/2025 naboru, lim­i­tu przyjęć do Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej, wykazu miejsc przyz­nanych jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym oraz wykazu tem­atów prac badaw­czych zgłos­zonych przez jed­nos­t­ki orga­ni­za­cyjne i part­nerów.
 • Uch­wały nr 5/2024 z dnia 01 lutego 2024 r. Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie zasad rekru­tacji do Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej na rok aka­demic­ki 2024/2025.
 • Zarządzenia nr 13/2024 z dnia 13 lutego 2024r. w spraw­ie planu rekru­tacji do Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej na rok aka­demic­ki 2024/2025.

 

Kandy­dat jest zobow­iązany do przestrze­ga­nia ter­minów określonych w planach rekru­tacji dla danej szkoły.

O przyję­cie do szkoły dok­torskiej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ubie­gać się może absol­went odpowied­nego kierunku studiów wyższych, który:

 1. posi­a­da tytuł zawodowy mag­is­tra, mag­is­tra inżyniera albo równorzęd­ny;
 2. uzyskał zgodę pro­ponowanego pro­mo­to­ra na spra­wowanie opie­ki naukowej nad przy­go­towaniem rozprawy dok­torskiej;
 3. wła­da językiem ang­iel­skim na poziomie biegłoś­ci językowej co najm­niej B2;
 4. nie jest dok­toran­tem w innej szkole dok­torskiej.

Kandy­dat jest zobow­iązany zare­je­strować się w sys­temie elek­tron­icznym Uczel­ni, następ­nie złożyć do komisji rekru­ta­cyjnej – za pośred­nictwem Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów, w ter­minie określonym w planie rekru­tacji dla danej Szkoły Dok­torskiej – ory­gi­nały doku­men­tów wskazane w § 9 Uch­wały w spraw­ie zasad rekru­tacji do szkoły dok­torskiej na rok aka­demic­ki 2024/2025.

Kandy­dat skła­da kom­plet doku­men­tów w pod­pisanej białej tek­tur­owej teczce w ter­minie

od 02 do 19 lip­ca 2024 r. po wcześniejszym umówie­niu spotka­nia w Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów wysyła­jąc mail na adres cod@umed.lodz.pl w tema­cie wpisu­jąc imię i nazwisko — rekru­tac­ja do MSD lub SMM — rez­erwac­ja wiz­y­ty

W przy­pad­ku cud­zoziem­ców dopuszcza się przesłanie skanów doku­men­tów, o których mowa w § 9, za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej, z zas­trzeże­niem, że doku­men­ty te zostaną przesłane w ter­minie określonym w planie rekru­tacji, a ory­gi­nały doku­men­tów zostaną dostar­c­zone do Komisji Rekru­ta­cyjnej, za pośred­nictwem Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów, nie później niż w ter­minie:

1) 4 dni po opub­likowa­niu listy kandy­datów zak­wal­i­fikowanych do przyję­cia do Szkoły Dok­torskiej;

2) 30 dni po opub­likowa­niu listy kandy­datów zak­wal­i­fikowanych do przyję­cia do Szkoły Dok­torskiej − w przy­pad­ku gdy wyma­gane jest uzyska­nia przez cud­zoziem­ca wizy upraw­ni­a­jącej do poby­tu na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej.

W przy­pad­kach, o którym mowa powyżej za datę złoże­nia doku­men­tów przyj­mu­je się datę wysła­nia e‑maila zaw­ier­a­jącego skany doku­men­tów.

 

Składa­jąc doku­men­ty w Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów, kandy­dat zobow­iązany jest do okaza­nia doku­men­tu tożsamoś­ci.

 

Doku­men­ty złożone po w/w ter­minie nie biorą udzi­ału w rekru­tacji do Szkoły Dok­torskiej.

 

Bliższe infor­ma­c­je zna­jdą Państ­wo na stronach:

Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej pod adresem http://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/

Szkoły Dok­torskiej Medy­cyny Moleku­larnej pod adresem https://smm.umed.pl/rekrutacja/rekrutacja

e‑mail: cod@umed.lodz.pl

Cen­trum Obsłu­gi Dok­toran­tów

z siedz­ibą przy Placu Hallera 1, piętro II, pokój 236 i 237.

(Obsłu­ga klien­ta prowad­zona jest w godz­i­nach od pn. do śr. 9,00–15,00 i w piąt­ki 9:00–15:00)

 

 • Opublikowano: 2 lipca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP