Aktualności

Rekrutacja do programu Smart-up Lab przedłużona do 1 marca


Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza na drugą edy­cję między­nar­o­dowego, inter­dyscy­pli­narnego pro­gra­mu dla osób z pomysłem na innowac­je w obszarze zdrowia i akty­wnego życia. Aplikac­ja trwa do 1 mar­ca.

Pro­gram jest adresowany do stu­den­tów, dok­toran­tów, przed­siębior­ców i absol­wen­tów szkół wyższych o pro­filu biz­ne­sowym, tech­nicznym, medy­cznym, pro­jek­towym, ścisłym lub human­isty­cznym.

Smart-Up Lab to możli­wość dynam­icznego roz­wo­ju w obszarze przed­siębior­c­zoś­ci i unikalna szansa zapro­jek­towa­nia pro­duk­tu lub usłu­gi. Pro­gram ofer­u­je sze­roką gamę zajęć i propozy­cji obe­j­mu­ją­cych:

  • Udzi­ał w szkole­ni­ach rozwi­ja­ją­cych kom­pe­tenc­je biz­ne­sowe  – blisko 90 godzin zajęć z zakre­su budowa­nia strate­gii roz­wo­ju pro­duk­tu; know-how niezbęd­nego do stworzenia start-up’u oraz tworzenia innowacji
  • Stworze­nie zespołu pro­jek­towego (2–4 oso­by) i opra­cow­anie pro­to­ty­pu produktu/usługi dla Najlep­szych
  • Zas­tosowanie i poz­nanie metody Design Think­ing
  • Net­work­ing
  • „Real Life Chal­lenges” – wyzwa­nia odpowiada­jące na realne potrze­by sek­to­ra zdrowia
  • Wspar­cie men­to­ra na każdym etapie real­iza­cji pro­jek­tu

Dołącz do SMART-UP LAB i aplikuj do 1 mar­ca 2018.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z har­mono­gramem i wypełnienia for­mu­la­rza zgłoszeniowego na stron­ie
http://ciitt.umed.pl/1‑marca-zakonczenie-rekrutacji-do-programu-smart-up-lab/

Orga­ni­za­tor: Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w ramach pro­jek­tu EIT Health.

  • Opublikowano: 26 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP