Aktualności

Rekrutacja na stacjonarne studium doktoranckie


Zakład Zaburzeń Krzep­nię­cia Krwi Kat­edry Nauk Bio­m­e­dy­cznych Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza absol­wen­tów studiów mag­is­ter­s­kich kierunk­ów: biologii, biotech­nologii, mikro­bi­ologii, far­ma­cji, diete­ty­ki, chemii, anal­i­ty­ki medy­cznej, zdrowia pub­licznego, lekarskiego i kierunk­ów pokrewnych do wzię­cia udzi­ału w rekru­tacji na stacjonarne studi­um dok­toranck­ie na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi na rok aka­demic­ki 2018/2019 (dys­ponu­je­my kilko­ma miejs­ca­mi dla dok­toran­tów).

Pro­ponowany zakres tem­aty­ki badaw­czej dok­toratów:

  1. moleku­larne podłoże chorób zakrzepowo-zatorowych i nowot­worowych, w tym:
    odd­zi­ały­wanie płytek krwi z komórka­mi śród­błon­ka, funkcjonowanie komórek śród­błon­ka (właś­ci­woś­ci pro- i antykoag­u­la­cyjne), reak­ty­wność płytek krwi (oce­na reak­ty­wnoś­ci, poszuki­wanie inhibitorów płytek krwi), udzi­ał krwinek białych w pro­ce­sie hemo­stazy, pro­cesy zapalne, biał­ka układu krzep­nię­cia, czyn­ni­ki ryzy­ka chorób związane z ukła­dem krzep­nię­cia, mod­u­lac­ja far­mako­log­icz­na; klasy­czne i nowe czyn­ni­ki opornoś­ci płytek krwi na dzi­ała­nia leków prze­ci­w­płytkowych
  2. biostatysty­ka
  3. wpływ wybranych leków prze­ci­w­płytkowych na astro­cy­ty i neu­ro­cy­ty; bari­era krew-mózg
  4. rola związków pochodzenia nat­u­ral­nego w ksz­tał­towa­niu reak­ty­wnoś­ci płytek krwi i funkcji śród­błon­ka naczyniowego, badanie mech­a­nizmów moleku­larnych tych odd­zi­ały­wań, także w kon­tekś­cie chorób nowot­worowych (poszuki­wanie związków prze­ci­wnowot­worowych i prze­ci­w­płytkowych)

W przy­pad­ku zain­tere­sowa­nia udzi­ałem w rekru­tacji, prosimy o nadsyłanie cv oraz lis­tu motywa­cyjnego do dnia 22 kwiet­nia 2018 roku na adres: beata.babska@umed.lodz.pl

Ter­min składa­nia kom­ple­tu doku­men­tów w Uczel­ni upły­wa 30 kwiet­nia 2018 roku, ter­min rozpoczę­cia studiów dok­toranc­kich to 1 październi­ka 2018 roku. Szczegóły naboru zna­j­du­ją się na stron­ie Studi­um Dok­toranck­iego UMED w Łodzi (http://doktoranckie.umed.pl). Oso­by, które w aktu­al­nym roku aka­demickim final­izu­ją obronę pra­cy mag­is­ter­skiej mogą przys­tąpić do rekru­tacji pod warunk­iem złoże­nia zaświad­czenia z dziekanatu macierzys­tej uczel­ni zaw­ier­a­jącego śred­nią ocen, oraz zobow­iązani są do złoże­nia w UMED potwierdzenia uzyska­nia stop­nia mag­is­tra do dnia 15 wrześ­nia 2018.

W nadsyłanych doku­men­tach prosimy o zamieszcze­nie następu­jącej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­ce­su rekru­tacji  zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

W razie ewen­tu­al­nych pytań i wąt­pli­woś­ci, prosimy o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny: dr hab. Marcin Różal­s­ki marcin.rozalski@umed.lodz.pl, 504836536

  • Opublikowano: 23 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP