Aktualności

Rekrutacja na studia II stopnia – Elektroradiologia


Trwa rekru­tac­ja na stu­dia II stop­nia – Elek­tro­ra­di­ologię na Wydziale Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego. Są one przewidziane dla absol­wen­tów tego kierunku.

Pro­gram został skon­struowany w ten sposób, aby zapewnić inte­grację wiedzy tech­nicznej i umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych z wiedzą medy­czną.

Po tych stu­di­ach będziesz mógł:

  • koor­dynować pracę zespołu tech­ników oraz inicjować dal­szy rozwój zawodowy
  • pełnić rolę asys­ten­ta radi­olo­ga poprzez opty­mal­iza­cję pro­ce­dur diag­nos­ty­ki obra­zowej
  • nad­zorować stan urządzeń uży­wanych do diag­nos­ty­ki obra­zowej oraz kon­fig­urować specy­fikac­je tech­niczne sprzę­tu medy­cznego w postępowa­ni­ach prze­tar­gowych.

Stu­dia trwa­ją łącznie cztery semes­try, z czego pon­ad 500 godzin to zaję­cia prak­ty­czne.

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz tutaj:

  • umed.lodz.pl
  • com/rekrutacjaumedlodz/
  • com/umed_oczamistudenta
  • Opublikowano: 26 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP