Aktualności

Relacja z VII Konferencji “EKG wczoraj, dziś i jutro”


W dniu 26.11.2016 r. odbyła się już siód­ma edy­c­ja Kon­fer­encji EKG, orga­ni­zowanej przez Prof. Mał­gorza­tę Kurpesę z Kat­edry Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi we współpra­cy z Fun­dacją dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

Corocznie pod koniec listopa­da miłośni­cy elek­trokar­di­ologii spo­tyka­ją się w Łodzi, by zgłębić tajni­ki trud­nej sztu­ki inter­pretacii EKG. Również w tym roku bard­zo licznie zgro­madzeni uczest­ni­cy niemal całkowicie wypełnili Aulę 1000 Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego.

Orga­ni­za­torzy zapewnili bard­zo ciekawy pro­gram kon­fer­encji ; trady­cyjnie zapros­zono wybit­nych ekspertów z różnych miast Pol­s­ki. Wykładom i prezen­tacjom ciekawych przy­pad­ków klin­icznych towarzyszyła jed­noczes­na, inter­ak­ty­w­na anal­iza zapisów przez słuchaczy.

Nowoś­cią była ses­ja doty­czą­ca zaburzeń ryt­mu w kar­di­ologii inter­wen­cyjnej, a także ses­ja pod tytułem « Nie wiem co jest w tym EKG – Zapy­tam kolegę », w której eksper­ci zadawali sobie wza­jem­nie pyta­nia doty­czące inter­pre­tacji trud­nych zapisów EKG.

W prz­erwach pomiędzy ses­ja­mi spon­sorzy prezen­towali nowoś­ci z zakre­su usług medy­cznych i far­makoter­apii, a na uczest­ników kon­fer­encji czekał poczęs­tunek. Tegoroczną Kon­fer­encję « EKG wczo­raj, dziś i jutro » moż­na z całą pewnoś­cią uznać za bard­zo udaną i już ter­az mamy przy­jem­ność zaprosić Państ­wa na jej kole­jną edy­cję za rok.

Entuz­jas­tom elek­trokar­di­ologii przy­pom­i­namy, że udzi­ał w Kon­fer­encji « EKG wczo­raj, dziś i jutro » pozwala zbier­ać punk­ty wyma­gane do uzyska­nia cer­ty­fikatu PTK z zakre­su dłu­gocza­sowego mon­i­torowa­nia EKG.

  • Opublikowano: 6 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP