Aktualności

Rozpoczęła się kolejna edycja wyróżnień Łódzkie Eureka!


Wyróżnie­nie hon­orowe stat­uetką “ŁÓDZKIE EUREKA” przyz­na­je Rada ds. Szkol­nict­wa Wyższego i Nau­ki przy Prezy­den­cie Mias­ta Łodzi za wybitne osiąg­nię­cia naukowe, artysty­czne i tech­niczne.

Celem wyróżnienia jest pro­moc­ja twór­ców (lub zespołów), dzi­ała­ją­cych na rzecz roz­wo­ju Łodzi jako ośrod­ka naukowego i aka­demick­iego. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być w szczegól­noś­ci wybitne osiąg­nię­cia o randze między­nar­o­dowej i kra­jowej za rok poprzedza­ją­cy przyz­nanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody min­is­te­ri­alne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalaz­ki i paten­ty o znacze­niu między­nar­o­dowym, wys­tawy, fes­ti­wale, konkursy lub inne znaczące osiąg­nię­cia).

Pra­wo zgłasza­nia kandy­datów do wyróżnienia mają: uczel­ni­ane komis­je nau­ki, sen­aty uczel­ni, rady wydzi­ałów, Prezy­di­um Odd­zi­ału Łódzkiego PAN, Prezy­di­um Zarzą­du Łódzkiego Towarzyst­wa Naukowego, gru­pa inic­jaty­w­na złożona z min­i­mum 5 samodziel­nych pra­cown­ików naukowych.

Każdego roku przyz­nawanych jest do 3 wyróżnień spośród kat­e­gorii: nau­ka, tech­ni­ka, sztu­ka (po jed­nym dla każdej z nich). W uza­sad­nionych przy­pad­kach Rada może pod­jąć decyzję o zmi­an­ie licz­by przyz­nanych wyróżnień, a także odstąpić od przyz­na­nia wyróżnień.

„ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie pod­czas uroczys­toś­ci inau­gu­racji Fes­ti­walu Nau­ki, Tech­ni­ki i Sztu­ki.

Zgłoszenia do 28 lutego.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/szkoly-wyzsze/lodz-akademicka/lodzkie-eureka/

 

  • Opublikowano: 15 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP