Aktualności

Rozpoczęła się XIV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Łodzi




O stype­n­dia mogą wnioskować lau­reaci bądź final­iś­ci ogólnopol­s­kich olimpiad przed­miotowych i tem­aty­cznych, którzy planu­ją rozpoczę­cie w październiku 2024 r. studiów na łódz­kich uczel­ni­ach.

Nabór wniosków do pro­gra­mu stype­n­di­al­nego potr­wa do 20 wrześ­nia 2024 r.

Podob­nie jak w lat­ach ubiegłych wysokość stype­ndi­um zależy od osiąg­nięć stype­ndysty, w ostat­niej edy­cji wynosiły one – 1500, 1300 oraz 1100 zł/mc i są wypła­cane przez 9 miesię­cy.

Elek­tron­iczny wniosek stype­n­di­al­ny wraz wykazem olimpiad upraw­ni­a­ją­cych do wzię­cia udzi­ału w pro­gramie stype­n­di­al­nym dostęp­ny jest na stron­ie https://mlodziwlodzi.pl/stypendium-prezydenta-miasta-lodzi/

Zaprasza­my

  • Opublikowano: 21 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP