Aktualności

Rusza druga edycja projektu „Studia z POWERem”!


Co zyskasz biorąc udzi­ał w pro­jek­cie „Stu­dia z POW­ERem”?

 • wzmoc­nisz swo­ją pozy­cję na rynku pra­cy,
 • uzyskasz wiedzę i umiejęt­noś­ci pożą­dane przez pra­co­daw­ców,
 • weźmiesz udzi­ał w :
  a) warsz­tat­ach zawodowych dla fizjoter­apii z zakre­su nowoczes­nych metod fizjoter­apeu­ty­cznych
  b) szkole­niu zawodowym dla zdrowia pub­licznego z obsłu­gi sys­temów infor­maty­cznych w służ­bie zdrowia (zakońc­zonym cer­ty­fikatem) oraz w warsz­tat­ach z zakre­su obsłu­gi admin­is­tra­cyjnej pac­jen­ta
  c) warsz­tat­ach kom­pe­ten­cyjnych z ele­men­ta­mi przed­siębior­c­zoś­ci
  d) dodatkowych zaję­ci­ach prowad­zonych przez renomowanych pra­co­daw­ców
  e) wiz­y­tach studyjnych w fir­ma­ch.

Jak wyglą­da uczest­nict­wo w pro­jek­cie „Stu­dia w POW­ERem”?

• Twój udzi­ał w pro­jek­cie trwa przez jeden semes­tr
• zaję­cia w ramach pro­jek­tu będą dos­tosowane do Two­jego pro­gra­mu studiów
• po udziale w pro­jek­cie otrzy­masz od nas zaświad­cze­nie lub cer­ty­fikat, które wzmoc­ni Two­je CV.

Co zro­bić by wziąć udzi­ał w pro­jek­cie „Stu­dia w POW­ERem”?

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE ONLINE:

For­mu­la­rz rekru­ta­cyjny dla stu­den­tów Zdrowia Pub­licznego

Opis szkoleń dla Zdrowia Pub­licznego

For­mu­la­rz rekru­ta­cyjny dla stu­den­tów Fizjoter­api

Opis szkoleń dla Fizjoter­apii

Reg­u­lamin Rekru­tacji I Uczest­nict­wa

 • Opublikowano: 28 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP