Aktualności

Rusza II edycja Konkursu Drzewo Pokoleń


zgloszenie

 

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w II edy­cji Konkur­su Drze­wo Pokoleń, który w tym roku odby­wa się w ramach IV Łódz­kich Senio­ral­iów. Celem konkur­su jest pro­moc­ja naj­ciekawszych pro­jek­tów i inic­jatyw poświę­conych tem­atyce pros­e­nio­ral­nej, wymi­ana dobrych prak­tyk i inte­grac­ja pod­miotów, które przy­czy­ni­a­ją się do akty­wiz­a­cji i poprawy jakoś­ci życia seniorów.

Społeczeńst­wo naszego kra­ju sta­je obec­nie przed wyzwa­ni­a­mi wynika­ją­cy­mi z dynam­icznych zmi­an w struk­turze demograficznej lud­noś­ci. W nad­chodzą­cych lat­ach prog­no­zowany jest sys­tem­aty­czny wzrost odset­ka licz­by osób w wieku 60+ — w 2035 r. ma on wynieść 30%. Starze­nie się społeczeńst­wa wyma­ga dzi­ałań obe­j­mu­ją­cych niemal wszys­tkie dziedziny życia. W związku z tym, innowac­je pole­ga­jące na dostar­cza­niu pro­duk­tów, usług i rozwiązań  przy­czy­ni­a­ją­cych się do poprawy warunk­ów i jakoś­ci życia seniorów, a także wszelkie inic­jaty­wy w obszarze „healthy age­ing”, są dziś niezwyk­le istotne.

Mając na uwadze potrze­bę dal­szej inte­gracji pro­jek­tów i dzi­ałań poświę­conych zdrowe­mu starze­niu się pod­jęliśmy decyzję, aby nie tylko kon­tyn­uować, ale także rozwi­jać ideę Konkur­su Drze­wo Pokoleń. Ubiegłorocz­na, pier­wsza edy­c­ja spotkała się z niezwyk­le entuz­jasty­cznym odbiorem i potwierdz­iła zapotrze­bowanie na orga­ni­za­cję tego typu inic­jatyw. W tym roku konkurs orga­ni­zowany jest wspól­nie przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Fun­dację dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Mias­to Łódź i stanowi inte­gral­ną część Łódz­kich Senio­ral­iów.

Wszys­t­kich chęt­nych, a szczegól­nie przed­staw­icieli biz­ne­su, orga­ni­za­cji samorzą­dowych, pozarzą­dowych oraz lid­erów – akty­wnych seniorów, którzy chcieli­by wziąć udzi­ał w konkur­sie, zaprasza­my do odwiedzenia strony inter­ne­towej www.drzewopokolen.umed.pl. Zna­jdziecie tam Państ­wo for­mu­la­rz zgłoszeniowy oraz wszelkie niezbędne infor­ma­c­je. Zgłoszenia przyj­mu­je­my do 31 mar­ca br.

Uwieńcze­niem konkur­su będzie uroczys­ta gala w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, pod­czas której poz­namy zwycięzców wszys­t­kich kat­e­gorii konkur­sowych.

 

 

  • Opublikowano: 10 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP