Aktualności

Rusza Konkurs Drzewo Pokoleń — Lignum Generationes


Konkurs Drze­wo Pokoleń został zor­ga­ni­zowany w celu wyłonienia i uhonorowa­nia dzi­ałań i inic­jatyw zmierza­ją­cych do poprawy życia osób starszych. Wal­ka z dyskrymi­nacją, zapo­b­ie­ganie niepełnosprawnoś­ci, zapewnie­nie odpowied­niej opie­ki zdrowot­nej i równego udzi­ału w roz­wo­ju kul­tur­al­nym i eko­nom­icznym społeczeństw, to tylko niek­tóre z najczęś­ciej wymieni­anych prob­lemów, przed jaki­mi sta­ją oso­by starsze.

Dlat­ego też real­iza­c­ja pro­jek­tów w obszarze zdrowego i akty­wnego starzenia się, wszelkie dzi­ała­nia, które mogą zwró­cić uwagę na prob­le­my osób w podeszłym wieku, a także dzi­ałal­ność pole­ga­ją­ca na dostar­cza­niu pro­duk­tów, usług i rozwiązań, przy­czy­ni­a­ją­cych się do poprawy warunk­ów i jakoś­ci życia seniorów, są dziś tak bard­zo istotne.

Plat­for­ma EIT Health Poland — Uni­w­er­sytet Medy­czny oraz Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, dążąc do inte­gracji pro­jek­tów i dzi­ałań poświę­conych zdrowe­mu starze­niu oraz inte­gracji pokole­niowej, pode­j­mowanych zarówno przez samorządy, insty­tuc­je, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe, stu­denck­ie oraz przed­staw­icieli biz­ne­su, postanow­iły wyróżnić inic­jaty­wy, których efek­ty mają wymi­ar szczegól­ny.

Uwieńcze­niem Konkur­su będzie uroczys­ta Gala, pod­czas której poz­namy zwycięzców wszys­t­kich kat­e­gorii konkur­sowych.

Wszys­t­kich chęt­nych do wzię­cia udzi­ału w Konkur­sie zaprasza­my do odwiedzenia strony inter­ne­towej www.drzewopokolen.umed.pl.

Zna­jdziecie tam Państ­wo wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je.

  • Opublikowano: 8 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP