Aktualności

Ruszyła kolejna edycja Programu Stypendialnego “Młodzi w Łodzi”!


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi po raz kole­jny bierze udzi­ał w pro­gramie stype­n­di­al­nym „Młodzi w Łodzi”. W tym roku ufun­dowal­iśmy zwrot kosztów zak­wa­terowa­nia w domu stu­denckim dla dwóch osób.

Zaprasza­my najlep­szych stu­den­tów do składa­nia aplikacji. Ter­min zgłasza­nia upły­wa 27 październi­ka.

»APLIKUJ«

 

W jaki sposób moż­na otrzy­mać stype­ndi­um?

Wystar­czy być stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i speł­ni­ać wyma­gania określone w reg­u­laminie pro­gra­mu stype­n­di­al­nego oraz w okre­sie trwa­nia naboru wniosków wypełnić i wysłać dostęp­ny przy poszczegól­nych pro­gra­mach stype­n­di­al­nych elek­tron­iczny for­mu­la­rz aplika­cyjny.

 

Nasz reg­u­lamin:

Pobierz

 

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Ostate­cznym i nieprzekraczal­nym ter­minem przyj­mowa­nia wniosków jest 27 październi­ka 2023 r. 

 

W jaki sposób wybierani są stype­ndyś­ci?

Komis­je Stype­n­di­alne składa­jące się z przed­staw­icieli Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz pro­gra­mu Młodzi w Łodzi dokonu­ją oce­ny wniosków przyz­na­jąc punk­tację według skali określonej w poszczegól­nych reg­u­lam­i­nach. Stu­dent z najwyższą liczbą punk­tów zosta­je stype­ndys­tą danego pra­co­daw­cy.

 

Kiedy dowiesz się czy zostałeś stype­ndys­tą?

Lista Stype­ndys­tów zostanie opub­likowana na stron­ie mlodziwlodzi.pl 15 listopa­da 2023 r.

  • Opublikowano: 3 października 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP