Aktualności

Ruszyła rejestracja on-line


Kandy­daci!

infor­mu­je­my, że rejes­trac­ja na stu­dia została URUCHOMIONA!!

Serdecznie zaprasza­my!  →  Rejes­trac­ja on-line 

Zaprasza­my również do zapoz­na­nia się z har­mono­gram rekru­ta­cyjnym na stu­dia na rok aka­demic­ki 2016/2017  → Har­mono­gram na stu­dia 2016/2017

Z poważaniem,
Dzi­ał Rekru­tacji i Ksz­tałce­nia
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  • Opublikowano: 25 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP