Aktualności

SEGREGATOR ONKORODZCIA dla pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii


27 mar­ca 2024 r. w Uni­w­er­syteckim Cen­trum Pedi­atrii przy ul. Spornej odbyła się prezen­tac­ja SEGREGATORA ONKORODZCIA  – przy­dat­nego narzędzia dla rodz­iców dzieci chorych onko­log­icznie. SEGREGATOR został zapro­jek­towany przez por­tal Onkorodzice.pl, we współpra­cy z Fun­dacją Iskier­ka. Pod­czas środowego spotka­nia pier­wsze seg­re­ga­to­ry trafiły do rodz­iców pac­jen­tów szpi­ta­la przy ul. Spornej.

Według statystyk ok. 1200 dzieci rocznie zapa­da w Polsce na chorobę nowot­worową. Na odd­zi­ały razem z dzieć­mi przy­chodzą opieku­ją­cy się nimi rodz­ice. Seg­re­ga­tor może być dla nich pier­wszym prze­wod­nikiem w szpi­tal­nej rzeczy­wis­toś­ci. Jego założe­niem jest pomoc rodz­i­com w orga­ni­za­cji poby­tu dziec­ka w szpi­talu, dostar­cze­nie koniecznej wiedzy i uporząd­kowanie doku­men­tacji medy­cznej. Po poz­na­niu diag­nozy dziec­ka, rodz­ice mogą mierzyć się z trud­ny­mi dla nich poję­ci­a­mi medy­czny­mi, których nie potrafią zrozu­mieć, a szuka­jąc infor­ma­cji się­ga­ją częs­to do nierzetel­nych źródeł.

„Seg­re­ga­tor onko­rodz­i­ca” ma pomóc im w odnalezie­niu się w nowej, trud­nej sytu­acji i uporząd­kować dzi­ała­nia związane z pro­ce­sem leczenia. Jego zadaniem jest także pok­ierowanie rodz­iców i wskazanie im miejs­ca, gdzie mogą szukać sprawd­zonych infor­ma­cji na tem­at choro­by i pro­ce­su leczenia.

Redak­tor­ka Naczel­na por­talu Onkorodzice.pl, Ewa Majew­s­ka, która jest również onko­mamą zwraca uwagę:

„Pier­wsze chwile w szpi­talu po usłysze­niu, że dziecko ma nowotwór są niezwyk­le ciężkie. My rodz­ice czu­je­my stra­ch o życie dziec­ka i częs­to nie wiemy, jak przetr­wać kole­jne dni. Wielu z nas braku­je wskazówek jak ten czas zor­ga­ni­zować, jak wspier­ać dziecko i skąd czer­pać wspar­cie da siebie i najbliższej rodziny. SEGREGATOR ma w tym pomóc. Dzię­ki zebra­niu doświad­czeń wielu onko­rodz­iców zapro­jek­towal­iśmy go tak, aby najlepiej odpowiadał na potrze­by opiekunów chorego dziec­ka”.

Opinie środowiska medy­cznego, które miało do czynienia z SEGREGATOREM ONKORODZICA, wskazu­ją, że zaspoka­ja on potrze­by nie tylko rodz­iców, ale i właśnie środowiska medy­cznego. Kierown­ik Klini­ki Pedi­atrii, Onkologii i Hema­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Woj­ciech Mły­nars­ki przyz­na­je:

Dla rodz­iców dzieci chorych onko­log­icznie diag­noza, a następ­nie pro­ces leczenia to ogrom infor­ma­cji, które trud­no przys­woić, zwłaszcza, pod wpły­wem stre­su i stra­chu. Dzię­ki takiemu pozornie proste­mu narzędz­iu, jakim jest seg­re­ga­tor, rodz­ice mogą lep­iej zrozu­mieć chorobę dziec­ka, mają dostęp do aktu­al­nych i sprawd­zonych infor­ma­cji, a przede wszys­tkim mogą być part­nera­mi dla per­son­elu medy­cznego w pro­ce­sie leczenia. Infor­ma­c­je zgro­mad­zone w jed­nym miejs­cu dają rodz­i­com poczu­cie pewnej kon­troli nad trud­ną sytu­acją, w której aktu­al­nie się znaleźli.

Dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at inic­jaty­wy: https://www.onkorodzice.pl/wsparcie-dla-rodzin/segregator/

  • Opublikowano: 28 marca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP