Aktualności

Seminarium wprowadzające do aplikacji cytometrii przepływowej


Zespół Lab­o­ra­toriów BRaIn serdecznie zaprasza na sem­i­nar­i­um wprowadza­jące do aplikacji cytometrii przepły­wowej pt. „Cytome­tria Obra­zowa w Onkologii Transla­cyjnej: Per­spek­ty­wy i Zas­tosowa­nia”.

Celem tego spotka­nia jest zaprezen­towanie uczest­nikom zaawan­sowanych możli­woś­ci tech­nicznych oraz aplika­cyjnego potenc­jału tech­nologii, które są dostęp­ne dla naukow­ców naszego uni­w­er­syte­tu. Omówione zostaną najnowsze pro­tokoły oraz obszary (m.in. anal­iza danych ML oraz AI), w których jesteśmy otwar­ci na adap­tację i wdrażanie innowa­cyjnych metod.

Zaprasza­my do zgłoszenia chę­ci udzi­ału w wydarze­niu: brain@umed.lodz.pl.

Spotkanie odbędzie się 5.06.2024 o godz.10:00.

Spotkanie zdalne (Teams).

LINK DO SPOTKANIA

Iden­ty­fika­tor spotka­nia: 313 606 123 263

Kod dostępu: Qhm­riN

  • Opublikowano: 22 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP