Aktualności

Senioralia 2017


W sobotę rozpoczęła się czwarta edy­c­ja Łódz­kich Senio­ral­iów. Pod­czas uroczys­tego otwar­cia w Pasażu Schillera przed­staw­iciele seniorów ode­brali klucze do bram mias­ta z rąk Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi przy­go­tował dla uczest­ników bada­nia pro­fi­lak­ty­czne (pomi­ary ciśnienia, przeglądy jamy ust­nej) oraz pokazy udziela­nia pier­wszej pomo­cy. Na sce­nie pojaw­ił się Krzysztof Kraw­czyk.

Tegoroczne Senio­ralia obe­j­mu­ją 700 wydarzeń orga­ni­zowanych przez Zespół ds. Seniorów we współpra­cy z naszą uczel­nią, Fun­dacją dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  oraz 125 orga­ni­za­c­ja­mi pozarzą­dowy­mi, jed­nos­tka­mi miejski­mi, insty­tuc­ja­mi i part­nera­mi Miejskiej Kar­ty Senio­ra. Z przy­go­towanych atrakcji korzys­tać moż­na do 26 maja.
Inte­gral­ną częś­cią tegorocznej edy­cji jest Ogólnopol­s­ki Konkurs Drze­wo Pokoleń orga­ni­zowany przez Urząd Mias­ta Łodzi, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dację dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Konkurs ma na celu wyłonie­nie i uhonorowanie orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, firm, insty­tucji oraz seniorów real­izu­ją­cych pro­jek­ty w obszarze zdrowego i akty­wnego starzenia się oraz pode­j­mu­ją­cych dzi­ała­nia przy­czy­ni­a­jące się do poprawy jakoś­ci życia osób 60+.

Gala Konkur­su, której towarzyszyć będzie wręcze­nie nagród dla zwycięzców poszczegól­nych kat­e­gorii oraz wys­tęp Ewy Bem, stanow­ić będzie ofic­jalne zakończe­nie IV Łódz­kich Senio­ral­iów. Bezpłatne wejś­ciów­ki moż­na odbier­ać w biurze Zespołu ds. Seniorów UMŁ (ul. Zachod­nia 47, pok. 132).

Zwycięz­cy konkur­su zostaną wyłonieni w głosowa­niu inter­ne­towym, które trwa do 19 maja (www.drzewopokolen.umed.lodz.pl)

  • Opublikowano: 15 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP