Aktualności

Senioralia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


 

W maju Uczel­nię prze­jęli we władanie seniorzy. W ramach tegorocznych X Senio­ral­iów Uni­w­er­sytet Medy­czny zapewnił swoim najs­tarszym stu­den­tom mnóst­wo akty­wnoś­ci, w których chęt­nie brali udzi­ał. Pod­czas inau­gu­racji Senio­ral­iów, na Rynku Man­u­fak­tu­ry, swo­ją bogatą ofer­tę prezen­towały stu­denck­ie koła naukowe, a także jed­nos­t­ki Uczel­ni, zachę­ca­jąc odwiedza­ją­cych do włączenia się w zaplanowane na kole­jne dni akty­wnoś­ci.

Relac­ja z inau­gu­racji Senio­ral­iów : https://umed.pl/x‑jubileuszowe-senioralia/ ).

W kole­jnych dni­ach seniorzy mogli wziąć udzi­ał zarówno w warsz­tat­ach, jak i wykładach, wykon­ać bada­nia i posz­erzać wiedzę z zakre­su roz­wo­ju oso­bis­tego oraz nowych tech­nologii.

Wykład o sztucznej inteligencji, prowad­zony przez mgr Mar­tynę Gło­gowską z Biu­ra Rek­to­ra, pod­kreślał znacze­nie tej tech­nologii w codzi­en­nym życiu, a także prezen­tował funkc­je gen­er­aty­wnej sztucznej inteligencji, które są dostęp­ne dla wszys­t­kich użytkown­ików inter­ne­tu.

Warsz­tat muzykoter­apii, prowad­zony przez dr n. med. Bartłomie­ja Tarkowskiego, pra­cown­i­ka Zakładu Psy­cho­der­ma­tologii ukazy­wał, jak muzy­ka może wpły­wać na dobrostan psy­chiczny, co jest szczegól­nie ważne dla seniorów. Z kolei warsz­tat pomi­aru szy­bkoś­ci reakcji, zor­ga­ni­zowany przez dr n. med. Martę Stasi­ak z Zakładu Cyto­bi­ologii i Pro­teomi­ki, pozwalał uczest­nikom na zrozu­mie­nie i prak­ty­czne sprawdze­nie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na czas reakcji.

Dr Stasi­ak kon­tyn­uowała tem­at pomi­arów, sku­pi­a­jąc się na ciśnie­niu i tęt­nie krwi, co ma kluc­zowe znacze­nie dla zdrowia seniorów. Warsz­taty komu­nika­cyjne, prowad­zone przez Joan­nę Szmich, pra­cown­i­ka Aka­demick­iego Biu­ra Kari­er, poma­gały w rozwi­ja­niu umiejęt­noś­ci komu­nika­cyjnych, które są niezbędne w utrzy­ma­niu zdrowych relacji z rodz­iną i bliski­mi.

Stu­den­ci i pra­cown­i­cy Zakładu Kos­me­tologii (stu­den­t­ki Koła Kos­me­tologii- Maria Dziegieć, Andże­li­ka Lip­ińs­ka i Natalia Siejkows­ka, dr Mirella Bato­ry, mgr Aga­ta Okoń, dr Anna Erkiert-Pol­guj przy wspar­ciu Prof. Anny Woź­ni­ack­iej z Kat­edry Der­ma­tologii i Wen­erologii, Wydzi­ału Lekarskiego) zor­ga­ni­zowali warsz­taty z kos­me­tologii, które obe­j­mowały wykłady, warsz­taty i bada­nia znamion, pod­nosząc świado­mość na tem­at nowot­worów skóry i ich pielę­gnacji.

Mgr Rena­ta Miller i dr Katarzy­na Olczak z Cen­trum Symu­lacji Medy­cznej przekaza­ły cenne infor­ma­c­je doty­czące opie­ki nad pac­jen­ta­mi leżą­cy­mi, co jest niezwyk­le ważne w kon­tekś­cie opie­ki nad senio­ra­mi.

Wykład dr n. biol. Katarzyny Góral­skiej z Zakładu Biologii i Parazy­tologii, który poruszał tem­at pasożytów w orga­nizmie człowieka, z pewnoś­cią przy­czynił się do zwięk­szenia świado­moś­ci na tem­at tego ważnego zagad­nienia zdrowot­nego. Z kolei mgr Anna Berggren, Kierown­ik Miejskiego Żłob­ka nr 15, w ramach Akademii Zdrowego Starzenia, omówiła niezwyk­le istotne kwest­ie praw i obow­iązków dorosłych oraz komu­nikacji z mały­mi dzieć­mi, co jest kluc­zowe dla budowa­nia zdrowych relacji między­pokole­niowych.

Warsz­taty prowad­zone przez dr Mał­gorza­tę Pigłowską z Klini­ki Geri­atrii, które kon­cen­trowały się na zachowa­niu sprawnoś­ci fizy­cznej i psy­chicznej, są przykła­dem prak­ty­cznego pode­jś­cia do zdrowia seniorów. Pomi­ar uścisku ręki, jako jeden z ele­men­tów tych zajęć, mógł pomóc uczest­nikom zrozu­mieć ich aktu­al­ny stan zdrowia i moty­wować do reg­u­larnych ćwiczeń.

Wykłady doty­czące prob­lemów pielę­gna­cyjnych osób z demencją, prowad­zone przez dr hab. n. o zdrow­iu Ewę Borowiak z Zakładu Pielęg­niarst­wa Zachowaw­czego dostar­czyły cen­nych wskazówek dla opiekunów i blis­kich osób dotknię­tych tą chorobą.

Warsz­tat „Skóra-od bari­ery skórnej do pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów”, prowad­zony przez  dr n. med. Alek­san­drę Słod­ką i dr n. med. Katarzynę Tomaszewską z Zakładu psy­cho­der­ma­tologii oraz wykład “Odporność, a upływ cza­su, czyli jak pisze­my swo­ją immuno­bi­ografię…” dr hab. n med. Maciej Chału­bińs­ki, prof. UM z Klini­ki Immunologii rozsz­erzyły wiedzę uczest­ników na tem­at pro­fi­lak­ty­ki zdrowot­nej i immunologii.

Wszys­tkie ses­je eduka­cyjne, prowad­zone przez ekspertów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, pod­kreśla­ją znacze­nie ciągłej edukacji i dbałoś­ci o zdrowie na każdym etapie życia, co spraw­ia, że Senio­ralia są plat­for­mą wymi­any wiedzy i doświad­czeń, która inspiru­je do akty­wnego i świadomego życia, a także do dba­nia o zdrowie fizy­czne i psy­chiczne.

Wszys­tkim zaan­gażowanym w tegoroczne akty­wnoś­ci, które pro­ponowal­iśmy seniorom w cza­sie ich świę­ta, serdecznie dzięku­je­my i już dzisi­aj zaprasza­my do wspar­cia kole­jnej, XI edy­cji Senio­ral­iów.

 

  • Opublikowano: 18 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP