Aktualności

X Jubileuszowe Senioralia


Jubileuszowe X Senio­ralia, które odbyły się 11 maja na Rynku Man­u­fak­tu­ry, były pełne eduka­cyjnych i zdrowot­nych atrakcji dla seniorów. W stre­fie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi uczest­ni­cy mieli okazję sko­rzys­tać z porad ekspertów z różnych dziedzin. Orga­ni­za­c­je stu­denck­ie: Pol­skie Sto­warzysze­nie Stu­den­tów Far­ma­cji i Mło­da Far­ma­c­ja, przy wspar­ciu pra­cown­ików Zakładu Bio­far­ma­cji oraz Zakładu Chemii Bion­ieor­gan­icznej Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego UM w Łodzi i far­ma­ceutów — prak­tyków udzielali seniorom porad doty­czą­cych właś­ci­wego stosowa­nia leków, praw­idłowego pomi­aru ciśnienia tęt­niczego i glikemii, a także wykony­wali pod­sta­wowe pomi­ary antropom­e­tryczne. Stu­den­ci i far­ma­ceu­ci prowadzili także zindy­wid­u­al­i­zowane kon­sul­tac­je na tem­at praw­idłowego sty­lu życia, z wyko­rzys­taniem mate­ri­ałów eduka­cyjnych przy­go­towanych na potrze­by wydarzenia.

Stu­denck­ie Koło Naukowe Neu­rore­ha­bil­i­tacji dzi­ała­jące przy Klin­ice Reha­bil­i­tacji Neu­ro­log­icznej i SKN Move It! dzi­ała­jące przy Zakładzie Metody­ki Naucza­nia Ruchu, przy współpra­cy z Zakła­dem Geron­tologii UM wykony­wały osobom starszym testy funkcjon­alne, a także uczyły, jak bez­piecznie i efek­ty­wnie upraw­iać sport. Seniorzy mogli również wziąć udzi­ał w konkur­sach z nagro­da­mi, a także – wspól­nie ze stu­den­ta­mi – ćwiczyć, popraw­ia­jąc swo­ją kondy­cję fizy­czną.

Zakład Teorii Pielęg­niarst­wa i Umiejęt­noś­ci w Pielęg­niarst­wie UM prezen­tował fan­tom geri­atryczny, instru­u­jąc, w jaki sposób opiekować się osobą starszą leżącą. Pra­cown­i­cy Zakładu, wraz ze stu­den­ta­mi również pokazy­wali seniorom ser­ię ćwiczeń odd­e­chowych, dzię­ki którym uczest­ni­cy Senio­ral­iów mogli się zre­lak­sować i chwilę odpocząć w trak­cie inten­sy­wnego dnia.

Pra­cown­i­cy Klini­ki Neu­rologii UM edukowali w zakre­sie utrzy­ma­nia mózgu w dobrej kondy­cji i pro­fi­lak­ty­ki udarów, pro­ponu­jąc różnego rodza­ju ćwiczenia i testy.

Stu­denck­ie Koło Naukowe „Sleep Team” oce­ni­ało jakość snu uczest­ników oraz prezen­towało sposo­by badań zaburzeń snu.

Pra­cown­i­cy Cen­trum Wspar­cia Badań Klin­icznych opowiadali seniorom o isto­cie badań klin­icznych, a także zaprasza­li odwiedza­ją­cych do współpra­cy.

Na zakończe­nie Inau­gu­racji stu­den­ci przekaza­li seniorom klucze do bram mias­ta, odd­a­jąc im we władanie kole­jne dwa tygod­nie, przez­nac­zone na różnorodne akty­wnoś­ci orga­ni­zowane w Łodzi pod egidą Senio­ral­iów.

W tym roku stre­fę Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odwiedz­iło kilkuset seniorów. To była znakomi­ta okaz­ja do zdoby­cia wiedzy o zdrowym sty­lu życia i pro­fi­lak­tyce zdrowot­nej. W kole­jnych dwóch tygod­ni­ach Uczel­nia pro­ponu­je sze­ro­ki wach­larz zajęć, na które zaprasza­my w ramach łódz­kich Senio­ral­iów.

  • Opublikowano: 14 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP