Aktualności

Sieć szpitali


 

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, przyłącza­jąc się do akcji infor­ma­cyjnej prowad­zonej przez Łódz­ki Odd­zi­ał Wojew­ódz­ki Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia, zaw­iadamia, że w dniu
1 październi­ka 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowej, niezwyk­le istot­nej zarówno dla szpi­tali (świad­czenio­daw­ców), jak i pac­jen­tów (świad­czenio­bior­ców) reg­u­lacji prawnej – ustawy wprowadza­jącej tzw. „sieć szpi­tali” – sys­tem pod­sta­wowego szpi­tal­nego zabez­pieczenia świad­czeń opie­ki zdrowot­nej. 

Ww ustawa wprowadza nowe rozwiąza­nia, których celem jest:

-  usprawnie­nie orga­ni­za­cji udziela­nia świad­czeń opie­ki zdrowot­nej,

- zapewnie­nie pac­jen­tom opie­ki kom­plek­sowej poprzez zag­waran­towanie dostępu do leczenia szpi­tal­nego, spec­jal­isty­cznych porad­ni przyszpi­tal­nych oraz reha­bil­i­tacji – szpi­tal w sieci odpowiedzial­ny będzie za koor­dy­nację leczenia pac­jen­ta i zapewnie­nie poprawy jego stanu zdrowia;

- skróce­nie kole­jek w SOR i izbach przyjęć poprzez uru­chomie­nie obok ww jed­nos­tek przy­chod­ni noc­nej i świątecznej pomo­cy lekarskiej,

W sieci znalazły się szpi­tale szczegól­nie istotne dla zapewnienia pac­jen­tom równego dostępu do świad­czeń zdrowot­nych. W wojew­ództwie łódzkim w sieci szpi­tali znalazło się 36 placówek medy­cznych, które opieku­ją się pac­jen­ta­mi na pod­staw­ie kon­trak­tu z ŁOW NFZ.

Wśród  placówek tych są, zak­wal­i­fikowane jako szpi­tale ogólnopol­skie, szpi­tale klin­iczne dla których Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest pod­miotem tworzą­cym, tj.:

  • SP ZOZ Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny UM w Łodzi (Łódź, ul. Pomors­ka 251),
  • SP ZOZ Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny nr 1 im. N. Bar­lick­iego UM w Łodzi (Łódź,
    Kop­cińskiego 22)
  • SP ZOZ USK im. Wojskowej Akademii Medy­cznej UM w Łodzi – Cen­tral­ny Szpi­tal Weter­anów (Łódź, ul. Żerom­skiego 113).

Wszys­tkim zain­tere­sowanym, którzy chcieli­by dowiedzieć się więcej na tem­at sieci szpi­tali pro­ponu­je­my odwiedze­nie strony inter­ne­towej http://siecszpitali.mz.gov.pl/

 

  • Opublikowano: 14 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP