Aktualności

SMART-UP LAB 2018 – trwa rekrutacja do Programu


Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza oso­by z pomysłem na innowac­je do udzi­ału w drugiej edy­cji pro­gra­mu “SMART-UP LAB”. Zgłoszenia przyj­mowane są do  23 lutego przez stronę CIiTT.

Pro­gram adresowany jest do stu­den­tów, dok­toran­tów, absol­wen­tów szkół wyższych i przed­siębior­ców reprezen­tu­ją­cych różnorodne dyscy­pliny ksz­tałce­nia i doświad­cze­nie zawodowe. Przys­zli lid­erzy innowacji wezmą udzi­ał w inten­sy­wnym pro­gramie szkole­niowym, który pod­niesie ich kom­pe­tenc­je w zakre­sie przed­siębior­c­zoś­ci i udzieli wspar­cia przy kole­jnych krokach w roz­wo­ju pomysłu do jego komer­c­jal­iza­cji. Uczest­ni­cy pracu­jąc w inter­dyscy­pli­narnych zespołach zmierzą się z prak­ty­czny­mi wyzwa­ni­a­mi przy­go­towany­mi przez firmy, otrzy­ma­ją stałą pomoc ze strony men­torów w roz­wo­ju pomysłu i będą mieć możli­wość zaprezen­towa­nia pro­jek­tu bezpośred­nio przed inwest­ora­mi. Wyróżnione zespoły wezmą udzi­ał w zagranicznych wiz­y­tach studyjnych i otrzy­ma­ją fun­dusze na budowę demon­stra­torów. Pro­gram jest doskon­ałą okazją do założe­nia START-UPów i wejś­cia na rynek.

Pro­gram finan­sowany jest ze środ­ków pro­gra­mu EIT Health na rzecz poprawy zdrowia i życia ludzi oraz akty­wnego starzenia.

  • Opublikowano: 2 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP