Aktualności

Śniadanie z Rektorem


W sobotę 20-01-2024 w Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się 4 edy­c­ja „Śni­ada­nia z Rek­torem” dla kierunku Biotech­nolo­gia.

Wydarze­nie orga­ni­zowane jest przez Aka­demick­ie Biuro Kari­er dzi­ała­jące przy Biurze Obsłu­gi Studiów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Celem spotka­nia jest naw­iązanie relacji stu­den­tów z pra­co­daw­ca­mi oraz wymi­ana doświad­czeń między Uczel­nią a biz­ne­sem w zakre­sie kom­pe­tencji poszuki­wanych na rynku pra­cy i wspier­anych w trak­cie real­iza­cji pro­ce­su ksz­tałce­nia.

Władze Uczel­ni, Wydzi­ału Lekarskiego – Odd­zi­ał Nauk Bio­m­e­dy­cznych reprezen­towali:

prof. dr hab. n.med. Tomasz Kost­ka Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia

prof. dr hab. n.med. Andrzej Bednarek Kierown­ik Kat­edry Medy­cyny Moleku­larnej i Biotech­nologii, Prodziekan Wydzi­ału Lekarskiego ds. Ksz­tałce­nia i Kierunku Biotech­nolo­gia

dr hab. n.med. Aga­ta Sakow­icz — pro­fe­sor uczel­ni ‑Kat­e­dra Medy­cyny Moleku­larnej i Biotech­nologii

mgr Justy­na Wojtczak dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów

Wśród pra­co­daw­ców goś­cil­iśmy:

prof. dr hab. n.med. Piotr Rieske — Kierown­ik Dzi­ału Badaw­c­zo-Roz­wo­jowego. Real­iza­c­ja pro­jek­tów B+R (głównie biotech­no­log­icznych). Reprezen­tował fir­mę Per­sonather i Celther

Piotr Nowot­nik Kierown­ik ds. pro­jek­tu i roz­wo­ju pro­duk­tu, pełni funkcję kierown­i­ka dzi­ału badań i roz­wo­ju w fir­mie Pro­Bi­otics Pol­s­ka

Agniesz­ka Kaj­danek, Junior Prod­uct Man­ag­er absol­wen­t­ka UMED kierunku Biotech­nolo­gia medy­cz­na, reprezen­tu­ją­ca fir­mę Protheon­Phar­ma­ceu­ti­cals

Olga Grzyb Spec­jal­ista Biotech­nolog absol­wen­t­ka UMED kierunku Biotech­nolo­gia medy­cz­na, reprezen­tu­ją­ca fir­mę Mabion

Edy­ta Bar­tusik-Czubek – Kierown­ik Dzi­ału Roz­wo­ju Pro­duk­tów i Pro­cesów; Spec­jal­ista Biotech­nolog reprezen­tu­ją­ca fir­mę Mabion

Dami­an Jacenik Sci­en­tist II Ear­ly Screen­ing Unit Leader Project Leader, reprezen­tu­ją­cy fir­mę Mol­e­cure

dr hab. n.med. Tadeusz Pietrucha Kierown­ik Zakładu Biotech­nologii Medy­cznej UM, założy­ciel i prezes Cen­trum Medy­cyny Sper­son­al­i­zowanej CODE sp. z o.o.

Goś­cil­iśmy również absol­wen­tów UMED kierunku Biotech­nolo­gia medy­cz­na

dr Mag­dale­na Orze­chows­ka, Zakład Kancero­genezy Moleku­larnej

mgr Dami­an Ciunow­icz Zakład Biologii Nowot­worów

W wydarze­niu wzięło udzi­ał łącznie 35 stu­den­tów gównie kierunku biotech­nologii. Goś­cil­iśmy również przed­staw­icieli kierunku far­ma­c­ja zain­tere­sowanych budowaniem kari­ery u pra­co­daw­ców będą­cych gość­mi tego spotka­nia biz­ne­sowego.

Po ofic­jal­nym rozpoczę­ciu wydarzenia, Rek­tor uczel­ni prof. dr hab. n.med. Tomasz Kost­ka wygłosił inspiru­jące przemówie­nie, pod­kreśla­jąc znacze­nie biotech­nologii w dzisiejszym świecie oraz zaz­nacza­jąc wagę współpra­cy między uczel­nią a przed­siębiorstwa­mi.

Następ­nie głos zabrali przed­staw­iciele firm, prezen­tu­jąc możli­woś­ci zatrud­nienia dla biotech­nologów.

W trak­cie wydarzenia odbyła się także seria pan­eli dyskusyjnych, w których udzi­ał wzięli stu­den­ci, przed­staw­iciele firm, jak i władze uczel­ni. Tem­aty­ka pan­eli obe­j­mowała najnowsze trendy w dziedzinie biotech­nologii, per­spek­ty­wy zatrud­nienia dla absol­wen­tów, a także współpracę między uczel­nią a sek­torem pry­wat­nym. Stu­den­ci mieli okazję bezpośred­nio roz­maw­iać z przed­staw­iciela­mi firm, zadawać pyta­nia doty­czące kierunku roz­wo­ju branży czy wyma­gań pra­co­daw­ców.

„Śni­adanie z Rek­torem” dla stu­den­tów kierunku Biotech­nolo­gia okaza­ło się nie tylko unikalną okazją do zdoby­cia wiedzy na tem­at branży, ale także sprzy­ja­ją­cym środowiskiem do naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów zawodowych. Współpra­ca między uczel­nią a przed­siębiorstwa­mi zda­je się być kluc­zowym ele­mentem dla przyszłoś­ci stu­den­tów biotech­nologii, a to wydarze­nie stanow­iło kro­ki w stronę jeszcze moc­niejszego pow­iąza­nia środowiska aka­demick­iego z prak­tyką zawodową.

Wydarze­nie ułatwiło wymi­anę wiedzy i doświad­czeń między przed­staw­iciela­mi obu środowisk, jak również pod­kreśliło, że bliska inter­akc­ja pomiędzy edukacją a biz­ne­sem jest ważnym ele­mentem ksz­tałce­nia przyszłych biotech­nologów. Kluc­zowe jest więc dąże­nie do tworzenia strate­gicznych part­nerstw, które będą służyć zarówno stu­den­tom, jak i przed­siębiorstwom, poprzez wymi­anę wiedzy, doświad­czeń oraz pro­mowanie innowa­cyjnych rozwiązań w dziedzinie biotech­nologii.

  • Opublikowano: 24 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP