Aktualności

“Specjalista 2015” — nagrody dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


14 październi­ka 2016 r. Min­is­ter Zdrowia, Kon­stan­ty Radzi­wiłł, wręczył listy grat­u­la­cyjne osobom, które najlepiej zdały egza­min spec­jal­iza­cyjny.

W  związku z uzyskaniem najlep­szego wyniku z Państ­wowego Egza­minu Spec­jal­iza­cyjnego dla Far­ma­ceutów oraz dla Diag­nos­tów Lab­o­ra­to­ryjnych w roku 2015 wyróżnie­nie otrzy­mało dwo­je pra­cown­ików Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego:

  • w dziedzinie far­ma­cji aptecznej dr n. farm. Mag­dale­na Markow­icz-Piasec­ka z Zakładu Chemii Far­ma­ceu­ty­cznej, Anal­izy Leków i Radio­far­ma­cji
  • w dziedzinie lab­o­ra­to­ryjnej toksykologii medy­cznej mgr Joan­na Stragierow­icz z Zakładu Toksykologii.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 19 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP