Aktualności

Spotkanie Koła Naukowego „Immunologia Infekcyjna”


Uprze­jmie infor­mu­je­my o spotka­niu Koła Naukowego „Immunolo­gia Infek­cyj­na”, które odbędzie się 16.05.2017r. (wtorek) o godz. 17:45

Miejsce spotka­nia:

Sala Kon­fer­en­cyj­na  nr 76,
bud.C5 przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

Tem­at spotka­nia:

„Nosi­cielst­wo Staphy­lo­coc­cus aureus i częs­tość wys­tępowa­nia infekcji rany poop­er­a­cyjnej w torakochirurgii w odniesie­niu do wybranych bio­mark­erów odpowiedzi nieswois­tej”- założe­nia i wstęp­ne wyni­ki pro­jek­tu naukowego.

Real­iza­torzy pro­jek­tu:

Fil­ip Bielec, Mag­dale­na Gorzews­ka, Alek­san­dra Sto­larz – stu­den­ci
Dr n. med. Moni­ka Bigos
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Sła­womir Jabłońs­ki
Dr n. med. Piotr Misi­ak
Prof. dr hab. n. med. Jan­i­na Łuc­ja Grze­gor­czyk

Serdecznie zaprasza­my Stu­den­tów zain­tere­sowanych pracą w Kole Naukowym i gorą­co zachę­camy do pogłębia­nia wiedzy oraz do dal­szego roz­wo­ju naukowego i zawodowego.

Opiekun Koła:

Kierown­ik Zakładu Mikro­bi­ologii i Lab­o­ra­to­ryjnej Immunologii Medy­cznej
Pani Prof. dr hab. n. med. Jan­i­na Łuc­ja Grze­gor­czyk

  • Opublikowano: 10 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP