Aktualności

Spotkanie kultur już po raz piąty


10 grud­nia w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbył się Wieczór Kul­tur­owy orga­ni­zowany przez Samorząd Stu­denc­ki pro­gramów studiów prowad­zonych w języku ang­iel­skim oraz Cen­trum ds. Orga­ni­za­cji i Obsłu­gi Studiów w Języku Ang­iel­skim.

Wydarze­nie to orga­ni­zowane jest już po raz pią­ty i z roku na rok cieszy się coraz więk­szym zain­tere­sowaniem stu­den­tów oraz pra­cown­ików uczel­ni.  W tegorocznej edy­cji wzięło udzi­ał pon­ad 200 osób. Wieczór zaszczy­cili swo­ją obec­noś­cią między inny­mi Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia prof. Tomasz Kost­ka oraz Prodziekan ds. Studiów w Języku Ang­iel­skim Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego prof. Andrzej Głąbińs­ki.

Dzię­ki zaan­gażowa­niu oraz kreaty­wnoś­ci stu­den­tów, zaproszeni goś­cie mieli szan­sę zapoz­nać się z mno­goś­cią kul­tur i nar­o­dowoś­ci, z których wywodzą się nasi stu­den­ci. W pro­gramie były m.in.: degus­tac­je kuch­ni nar­o­dowych, możli­wość przymierzenia egzo­ty­cznych stro­jów czy podzi­wia­nia sztu­ki kaligrafii. Stu­den­ci poszczegól­nych nacji wykaza­li się niezwykłą piec­zołow­itoś­cią w przy­go­towa­niu swoich stoisk.

Kącik skan­dy­naws­ki kusił domowy­mi gofra­mi, ciastem oraz deko­racją w barwach nar­o­dowych Nor­wegii i Szwecji. Niem­cy częs­towali kartof­fel­sal­ad oraz kiełbaska­mi.  Ara­bia Saudyjs­ka przy­go­towała bliskowschod­nie delic­je – dak­tyle i bak­lawę oraz słyn­ną kawę z kar­da­monem. Nige­ria zachę­cała goś­ci pikant­nym afrykańskim jedze­niem na bazie ryżu i kur­cza­ka. Malez­ja stworzyła kolorowe stoisko, przy którym goś­cie mogli sobie zro­bić zdję­cie z para­solka­mi, w ludowych stro­jach. Stoisko indyjskie kusiło potrawa­mi słony­mi i słod­ki­mi oraz boga­to zdo­biony­mi stro­ja­mi stu­den­tów. Obec­ne były równie stoiska kanadyjskie, palestyńskie i egip­skie. Na wszys­t­kich moż­na było skosz­tować potraw z regionów, z których wywodzą się nasi stu­den­ci.

Kul­mi­na­cyjną częś­cią wiec­zoru były prezen­tac­je poszczegól­nych kra­jów wraz z opisem cieka­wostek na ich tem­at. Dodatkową atrakcją była  możli­wość zagra­nia w skan­dy­nawską grę pole­ga­jącą ści­ga­niu się z kartoflem umieszc­zonym na łyżce. Pon­ad­to, uczest­ni­cy mogli nauczyć się bol­ly­woodzkiego tań­ca oraz posłuchać pięknej pieśni malezyjskiej.

Mamy nadzieję, że wydarze­nie pozostanie na dłu­go w pamię­ci jego uczest­ników oraz że za rok spotkamy się w jeszcze więk­szym gronie.

 

  • Opublikowano: 13 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP