Aktualności

Spotkanie partnerów konsorcjum EIT Health


W dni­ach 14–15 kwiet­nia, w Warsza­w­ie odbyło się spotkanie part­nerów kon­sor­cjum EIT Health. Pon­ad 120 uczest­ników z całej Europy — przed­staw­icieli firm, uczel­ni, insty­tutów naukowych — dysku­towało o innowa­cyjnych pro­jek­tach z zakre­su akty­wnego życia i zdrowego starzenia się. Tym razem gospo­darza­mi spotka­nia był Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Pod­czas uroczys­tego otwar­cia zgro­mad­zonych goś­ci przy­witały: Prof. Lucy­na Woź­ni­ak — Prorek­tor ds. Nau­ki oraz Sylvie Bove — Dyrek­tor Gen­er­al­na EIT Health, goś­ciem spec­jal­nym była Joan­na Skrzy­dlews­ka — Członek Zarzą­du Wojew­ództ­wa Łódzkiego.

Spotkanie umożli­wiło part­nerom naw­iązanie nowych kon­tak­tów, omówie­nie pomysłów pro­jek­towych oraz prezen­tację swoich doty­chcza­sowych osiąg­nięć. Ważną częś­cią wydarzenia były dedykowane spotka­nia match­makingowe, które są skutecznym sposobem na znalezie­nie part­nerów i owocu­ją nowy­mi pro­jek­ta­mi.

 

Dzięku­je­my part­nerom:

kreuje        EricpolPodstawowy_tonalne

  • Opublikowano: 17 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP