Aktualności

I spotkanie Reumatologicznego Koła Naukowego


Reuma­to­log­iczne Koło Naukowe serdecznie zaprasza na pier­wsze w tym roku spotkanie, które odbędzie się 19.10 o godzinie 17 w Klin­ice Reuma­tologii.

Adres: ul. Pieniny 30, I piętro, sala sem­i­naryj­na

Tem­atem spotka­nia będzie rzad­ko spo­tykany przy­padek klin­iczny – rodzin­na gorącz­ka śródziem­nomors­ka. Przy­padek zaprezen­tu­je jed­na z opiekunek Koła, Olga Brzez­ińs­ka. Omówimy również funkcjonowanie koła w ciągu najbliższego roku aka­demick­iego, ter­miny oraz tem­atykę kole­jnych spotkań.

  • Opublikowano: 10 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP