Aktualności

Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii i Onkologii dziecięcej


Stu­denck­ie Koło Naukowe przy Klin­ice Chirurgii i Onkologii dziecięcej serdecznie zaprasza na ostat­nie w tym roku aka­demickim spotkanie, które odbędzie się w dn. 9.06.2016 o godz 17:00 w Auli Szpi­ta­la im. Marii Konop­nick­iej przy ul.Spornej.

Tem­atem spotka­nia będzie “Diag­nos­ty­ka i lecze­nie najczęst­szych stanów nagłych u dzieci”.

Prze­wod­niczą­ca SKN Joan­na Gajęc­ka

  • Opublikowano: 6 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP