Aktualności

Spotkanie studentów kontynuujących i rozpoczynających realizację ITS


W imie­niu prof. Woj­ciecha Fendlera Prze­wod­niczącego Zespołu ds. Orga­ni­za­cji i Koor­dynowa­nia Studiów Indy­wid­u­al­nych UM w Łodzi, zaprasza­my na spotkanie stu­den­tów kon­tynu­u­ją­cych i rozpoczy­na­ją­cych real­iza­cję ITS, opiekunów naukowych oraz członków Zespołu ds. ITS.

Spotkanie odbędzie się w auli im. Pruszczyńskiego w Rek­tora­cie UM przy al. Koś­ciusz­ki 4 w dniu 21 październi­ka b.r. o godz. 14.00.

Na spotka­niu obec­ni będą JM Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prof. Radzisław Kordek i Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich prof. Janusz Piekars­ki.

Celem spotka­nia jest inte­grac­ja środowiska ITS, stworze­nie warunk­ów do wymi­any doświad­czeń, prezen­tac­ja różnych aspek­tów dzi­ałal­noś­ci i osiąg­nięć uczest­ników ITS oraz przed­staw­ie­nie założeń pro­gram stu­den­tom prag­ną­cym rozpocząć ITS w roku 2017/2018. Pro­gram spotka­nia przed­staw­iono poniżej:

 

Indy­wid­u­al­ny Tok Studiów – ścież­ka roz­wo­ju wybit­nych stu­den­tów UM w Łodzi

14.00–14.05 – Prof. Radzisław Kordek, Rek­tor UM w Łodzi – ITS ścieżką studiów najlep­szych stu­den­tów UM w Łodzi

14.05–14.15 – Prof. Janusz Piekars­ki, Prorek­tor UM w Łodzi ds. Orga­ni­za­cyjnych i stu­denc­kich – Od stu­den­ta ITS do Rek­to­ra

14.15–14.20 – Woj­ciech Fendler (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej) – Założe­nia pro­gra­mu ITS

14.20–14.30 – Arka­diusz Micha­lak (Klini­ka Pedi­atrii, Onkologii, Hema­tologii i Dia­betologii) – Prowadze­nie badań klin­icznych

14.30–14.40 – Hubert Zators­ki (Zakład Bio­chemii) – Pozyski­wanie środ­ków na bada­nia naukowe dla stu­den­tów

14.40–14.50 – Kon­rad Stawis­ki (Zakład Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej) – Jak zro­bić użytek z umiejęt­noś­ci dodatkowych

14.50–15.00 – Woj­ciech Kuczyńs­ki (Zakład Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych) – Stu­den­ci stu­den­tom – dzi­ała­nia na rzecz społecznoś­ci stu­den­tów UM

15.00–15.10 – Piotr Grzonkows­ki (Zakład Chemii Bioor­gan­icznej) – ITS na Far­ma­cji

15.10–15.20 – Aga­ta Jar­muż (Zakład Bio­chemii) – Prowadze­nie badań lab­o­ra­to­ryjnych w trak­cie studiów medy­cznych

15.20–15.30 – Mateusz Kotec­ki (Klini­ka Pneu­monologii i Aler­gologii) – Współpra­ca i wymi­ana między­nar­o­dowa

15.20–16.00 – Dyskus­ja, pyta­nia i poczęs­tunek

  • Opublikowano: 17 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP