Aktualności

spotkanie z Safety Assessorem — dr n. chem. Joanną Fabrowską-Balą


Już 28 maja o godz. 12 w Auli 4B Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego zaprasza­my na spotkanie z Safe­ty Asses­sorem — dr n. chem. Joan­ną Fab­rowską-Balą.

Chcesz dowiedzieć się czym zaj­mu­je się Safe­ty Ass­esor?

Zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi przepisa­mi Safe­ty Ass­esorem może zostać oso­ba, która posi­a­da wyk­sz­tałce­nie wyższe w dziedzinie far­ma­cji, toksykologii, medy­cyny lub innej zbliżonej dyscy­pliny lub kurs uznawany przez dane państ­wo członkowskie za równorzęd­ny. Zaprasza­my na spotkanie stu­den­tów wszys­t­kich wydzi­ałów Ume­du.

Naszym goś­ciem będzie dr n. chem. Joan­na Fab­rows­ka-Bala, absol­wen­t­ka chemii kos­me­ty­cznej UMCS w Lublin­ie i UAM w Poz­na­niu. Safe­ty Asses­sor, wykład­ow­czyni i właś­ci­ciel­ka firmy Cos­met­ic Care. Autor­ka licznych pub­likacji naukowych poświę­conych anal­izie związków bioak­ty­wnych w surow­cach nat­u­ral­nych. Spec­jal­izu­je się w anal­izie bez­pieczeńst­wa kos­me­tyków nat­u­ral­nych, w szczegól­noś­ci tych na bazie sub­stancji botan­icznych.

Serdecznie zaprasza­my!

Spotkanie zor­ga­ni­zowane dzię­ki współpra­cy SKN Kos­me­tologii oraz STN Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Link do zapisów: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v0JFlU5jREKbdZgaoVJ3VtDxlVsHgyhLpvRuMwwlmQBUNU1DNVpJMDJISkZUWTFRNVNIMDYyVk9DWS4u

  • Opublikowano: 22 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP