Aktualności

Sprawozdanie z III studenckiej konferencji „Trudni pacjenci internistyczni — skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”


8 kwiet­nia 2017 roku w Cen­trum Klin­iczno- Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się  III kon­fer­enc­ja „Trud­ni pac­jen­ci internisty­czni – skuteczność i bez­pieczeńst­wo poli­far­makoter­apii”.

Kon­fer­enc­ja została zor­ga­ni­zowana przez stu­den­tów ze Stu­denck­iego Koła Naukowego przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej UM w Łodzi wraz z opiekunem Panią dr hab.n.med  Mar­leną Bron­cel.

Hon­orowy patronat nad kon­fer­encją objęli:
Pani Prorek­tor ds. Nau­ki prof. Lucy­na Woź­ni­ak,
Dziekan Wydzi­ału Wojskowo – Lekarskiego prof. Jurek Olszews­ki
Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich prof. dr  hab. n. med.
 Janusz Piekars­ki

W spotka­niu wzięło udzi­ał pon­ad 200 osób, w tym stu­den­ci, stażyś­ci, dok­toran­ci oraz wykład­ow­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się m.in. Prodziekana do spraw Dydak­ty­ki  dr hab. n. med. Mar­iusza Stęp­nia, prof. Edward Kowal­czyk, prof. Michał Now­ic­ki, dr hab.n.med Kari­na Wierzbows­ka-Dra­bik, dr Moni­ka Możdżan, dr Agniesz­ka Bała, dr Iwona Mar­czyk, dr Bea­ta Urzę­dow­icz, dr Elż­bi­eta Skowrońs­ka – Jóźwiak, dr Mał­gorza­ta Koziars­ka- Roś­ciszews­ka, dr n. med. Maria Wiśniews­ka-Jarosińs­ka, dr n. med. Karo­la Jas­trzęb­skiego.

Pod­czas kon­fer­encji zostały wygłos­zone dwa wykłady: inau­gu­ra­cyjny Pani prof. Mar­leny Bron­cel  „O czym każdy lekarz powinien wiedzieć! zasady skutecznej i bez­piecznej anty­bio­tykoter­apii’’ oraz dr n. med. Michał Kar­bown­ik „Bak­terie i Mózg – far­makolo­gia”

Następ­nie stu­den­ci ze Stu­denc­kich Kół Naukowych zaprezen­towali 15 ciekawych przy­pad­ków klin­icznych pac­jen­tów hos­pi­tal­i­zowanych w różnych odd­zi­ałach klin­icznych. Pod­czas wys­tąpień, stu­den­ci obec­ni na wid­owni, mogli odpowiadać  na przy­go­towane przez prele­gen­tów pyta­nia przy uży­ciu pilotów do głosowa­nia. Dzię­ki temu mogli akty­wnie uczest­niczyć w warsz­tat­ach.

Spośród 15 zaprezen­towanych przy­pad­ków jury przyz­nało nagrody spec­jalne za trzy pier­wsze miejs­ca. Wal­ka o podi­um była bard­zo wyrów­nana a poziom wys­tąpień wyso­ki. Wyjątkowo aż 5 osób zdobyło drugie miejsce.

Miejsce I
Doro­ta Pyt­lar­czyk-Tchórzews­ka, Katarzy­na Pieńkows­ka-Bączyk,
Tytuł pra­cy:  „Ukry­ta Praw­da”
SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Reha­bil­i­tacji Kar­di­o­log­icznej, opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Bea­ta Urzę­dow­ic

Miejsce II

 1. Zuzan­na Łukasik
  Tytuł pra­cy:  “Ostre uszkodze­nie nerek w prze­biegu nawraca­ją­cych, uogól­nionych zakażeń, jako inter­dyscy­pli­narny prob­lem klin­iczny”
  SKN przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek, opiekun Kola Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki
 1. Moni­ka Wachow­icz, Kinga Bal­ińs­ka
  Tytuł pra­cy: “Niety­powe zmi­any w przełyku u pac­jen­ta z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapale­nia jeli­ta grubego”
  SKN przy Klin­ice Gas­troen­terologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Opiekun koła: dr n. med. Maria Wiśniews­ka-Jarosińs­ka
 1. Alek­san­dra Wik­tor, Alek­san­dra Ste­fa­ni­ak
  Tytuł pra­cy: „Choro­ba — da­je wskazów­ki, ale cała spo­wita jest tajem­nicą…”
  SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej, opiekun Koła Naukowego: dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel

Miejsce III
Paweł For­t­ak
Tytuł pra­cy: ”Leukope­nia u pac­jen­t­ki po przeszczepi­e­niu ner­ki. Opis przy­pad­ku.”
SKN przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek, opiekun Kola Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

 • Opublikowano: 5 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP