Aktualności

Sprawozdanie z II studenckiej konferencji “Trudni pacjenci internistyczni — skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”


19 mar­ca 2016 roku w Cen­trum Klin­iczno- Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się  II kon­fer­enc­ja “Trud­ni pac­jen­ci internisty­czni — skuteczność i bez­pieczeńst­wo poli­far­makoter­apii”.  Kon­fer­enc­ja została zor­ga­ni­zowana przez stu­den­tów ze Stu­denck­iego Koła Naukowego przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej UM w Łodzi wraz z opiekunem Panią dr hab.n.med  Mar­leną Bron­cel.

Hon­orowy patronat nad kon­fer­encją objęli: Pani Prorek­tor ds. Nau­ki prof. Lucy­na Woź­ni­ak oraz Dziekan Wydzi­ału Wojskowo — Lekarskiego prof. Jurek Olszews­ki.

W spotka­niu wzięło udzi­ał pon­ad 200 osób, w tym stu­den­ci, stażyś­ci, dok­toran­ci oraz wykład­ow­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się m.in. Dziekan Wydzi­ału Wojskowo — Lekarskiego prof. Jurek Olszews­ki, prof. Edward Kowal­czyk, prof. Michał Now­ic­ki, dr hab. n. med. Ilona Kur­na­tows­ka, dr hab.n.med Kari­na Wierzbows­ka-Dra­bik, dr Adam Rafał Poli­w­czak, dr Moni­ka Możdżan, dr Agniesz­ka Bała, dr Iwona Mar­czyk, dr Bea­ta Urzę­dow­icz, dr Elż­bi­eta Skowrońs­ka — Jóźwiak,  dr Mał­gorza­ta Koziars­ka- Roś­ciszews­ka.

Pod­czas kon­fer­encji zostały wygłos­zone dwa wykłady,  Pani prof. Mar­leny Bron­cel  „O czym każdy lekarz powinien wiedzieć !’’ oraz Pana prof. Dar­iusza Moczul­skiego “Bak­teri­uria — leczyć czy nie leczyć?”.

Następ­nie przyszedł czas na warsz­taty, pod­czas których stu­den­ci ze Stu­denc­kich Kół Naukowych zaprezen­towali 12 ciekawych przy­pad­ków klin­icznych pac­jen­tów hos­pi­tal­i­zowanych w różnych odd­zi­ałach klin­icznych. Pod­czas warsz­tatów uczest­ni­cy mogli odpowiadać  na przy­go­towane przez prele­gen­tów pyta­nia przy uży­ciu pilotów do głosowa­nia. Dzię­ki temu uczest­ni­cy mogli akty­wnie uczest­niczyć w warsz­tat­ach.

Spośród 12 zaprezen­towanych przy­pad­ków jury przyz­nało nagrody spec­jalne za cztery pier­wsze miejs­ca.
I miejsce Agniesz­ka Sur­dek, Mikołaj Szer­ment “Starsza pani i zagad­ka doty­czą­ca hor­monów”
SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej, opiekun Koła Naukowego:dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel

II miejsceJakub Kraw­czyk “Cóż jest tru­cizną? Wszys­tko jest tru­cizną i nic nie jest tru­cizną. Tylko dawka czyni, że dana sub­stanc­ja nie jest tru­cizną”
SKN  przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek, opiekun Kola Naukowego: prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki, dr hab. n. med. Ilona Kur­na­tows­ka

III miejsce Olga Jabłonows­ka, Pauli­na Tęcza Alar­mu­ją  Dolegli­woś­ci  Mięśniowe”
SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej, opiekun Koła Naukowego: dr hab. n. med. prof. nadzw. Mar­lena Bron­cel

IV miejsce — Doro­ta Pyt­lar­czyk-Tchórzews­ka, Alek­san­dra Staniórs­ka “Coś dla dr Housa, czyli w medy­cynie jak w kinie”
SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Reha­bil­i­tacji Kar­di­o­log­icznej, opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Bea­ta Urzę­dow­icz

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 24 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP