Aktualności

Sprawozdanie z IV studenckiej konferencji „Trudni pacjenci internistyczni — skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”


21 kwiet­nia 2018 roku w Cen­trum Klin­iczno- Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się  IV kon­fer­enc­ja „Trud­ni pac­jen­ci internisty­czni – skuteczność i bez­pieczeńst­wo poli­far­makoter­apii”.

Kon­fer­enc­ja została zor­ga­ni­zowana przez stu­den­tów ze Stu­denck­iego Koła Naukowego przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej UM w Łodzi wraz z opiekunem Panią dr hab.n.med. Mar­leną Bron­cel oraz Panią dr n.med. Pauliną Gorze­lak-Pabiś.

Hon­orowy patronat nad kon­fer­encją objęli: Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek oraz Dziekan Wydzi­ału Wojskowo — Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jurek Olszews­ki

Aule zachod­nią wypełnili stu­den­ci, stażyś­ci, dok­toran­ci oraz wykład­ow­cy Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się m.in. Prodziekan do spraw Dydak­ty­ki dr hab. n. med. Mar­iusz Stępień, prof. Walde­mar Machała, prof. Dar­iusz Moczul­s­ki, prof. Edward Kowal­czyk , dr Moni­ka Możdżan, dr Agniesz­ka Bała, dr Iwona Mar­czyk, dr Bea­ta Urzę­dow­icz, dr Elż­bi­eta Skowrońs­ka – Jóźwiak, dr n. med. Maria Wiśniews­ka-Jarosińs­ka, dr Mateusz Staci­wa, dr Pauli­na Jack­ows­ka.

Wygłos­zone zostały dwa wykłady: inau­gu­ra­cyjny Pani prof. Mar­leny Bron­cel pt. „Czy inter­na może być ciekawa?” oraz Pana prof. Walde­mara Machały ‚który opowiedzi­ał o anal­gezji.

Następ­nie stu­den­ci reprezen­tu­ją­cy Stu­denck­ie Koła Naukowe zaprezen­towali 18 ciekawych przy­pad­ków klin­icznych. Stu­den­ci obec­ni na wid­owni, mogli odpowiadać  na przy­go­towane przez prele­gen­tów pyta­nia przy uży­ciu aplikacji do głosowa­nia. Dzię­ki temu mogli akty­wnie uczest­niczyć w rozwiązy­wa­niu trud­nej zagad­ki diag­nos­ty­cznej danego pac­jen­ta. Najlepiej odpowiada­ją­cy stu­den­ci z wid­owni otrzymy­wali upomin­ki, w postaci gadżetów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Wal­ka o podi­um była bard­zo wyrów­nana a poziom wys­tąpień wyso­ki. Wyjątkowo, według oce­ny jury aż 4 prace zdobyły pier­wsze miejsce, uzysku­jąc maksy­mal­ną możli­wą liczbę punk­tów.

Miejsce I zajęli:
>- Marcin Sochal — „Ostry brzuch w prak­tyce lekarza internisty”  SKN przy Klin­ice Chorób Prze­wodu Pokar­mowego
Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Ewa Małec­ka-Panas
Woj­ciech Piotrows­ki, Rena­ta Pacusz­ka — „Tajem­nice zakrzepicy żyły wrot­nej” SKN przy Klin­ice Chorób Wew. i Far­makologii Klin­icznej  ‚Opiekun koła: dr hab.n.med.prof.nadzw. Mar­lena Bron­cel
Fil­ip Dybows­ki -„Skutecz­na i nowoczes­na far­makoter­apia w walce z cichym zabójcą.”   SKN przy Zakładzie Kar­di­ologii Niein­wazyjnej, Opiekunowie: Prof. dr hab. n. med. Mał­gorza­ta Lelonek FESC, lek. Anna Chu­da
Izabela Ciecio­ra -„Od RZS do SM – czy znamy rolę TNF alfa w chorobach demielin­iza­cyjnych OUN?” Stu­denck­ie Koło Naukowe Neu­rologii, Opiekun koła: dr n med Bar­tosz Bielec­ki

Miejsce II ze stratą jed­nego punk­tu zdobyli:
- Mar­ta Laso­ta i Mar­ty­na Cieślińs­ka -„ Bół brzucha. Postaw na nefrol­o­ga!”
SKN przy Klin­ice Nefrol­ogii, Hiperten­sjologii i Trans­plan­tologii Nerek
Opiekun koła: prof. dr hab. n. med. Michał Now­ic­ki
- Justy­na Sobolews­ka, Artur Nowak — „Pod­stęp­na choro­ba o wielu twarzach” SKN przy Klin­ice Gas­troen­terologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
Opiekun koła: dr n. med. Maria Wiśniews­ka-Jarosińs­ka

W tegorocznej edy­cji pojaw­iła się też nowość — nagro­da pub­liczność.
Najwięk­szą sym­pa­tię pub­licznoś­ci zdobyła — Ewa Wawrzy­ni­ak

Wszys­tkim serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 10 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP