Aktualności

Srebrny jubileusz Kliniki Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej – „KardioReuma 25-lat razem!”


19 i 20 maja 2023 r. w ser­cu indus­tri­al­nej Łodzi, w hotelu Loom, odbyła się kon­fer­enc­ja z okazji sre­brnego jubileuszu ist­nienia Klini­ki Kar­di­ologii i Reuma­tologii Dziecięcej, jako jed­nos­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – „Kar­dioReuma 25-lat razem!” – Sta­wowe Love.

Prze­wod­niczą­cy­mi kon­fer­encji byli: aktu­al­ny kierown­ik Klini­ki, Pro­fe­sor Elż­bi­eta Smolews­ka oraz założy­ciel i wielo­let­ni kierown­ik Klini­ki, Pro­fe­sor Jerzy Stańczyk – kar­di­olog dziecię­cy, którzy na początku nakreślili rys his­to­ryczny Klini­ki i kierun­ki, w które zmierza­my.

Wspólne 25 lat funkcjonowa­nia kar­di­ologii i reuma­tologii w obszarze pedi­atrii  pod­sumowane zostało prezen­tacją zdoby­czy tych dwóch spec­jal­noś­ci w okre­sie ostat­niego ćwierćwiecza. Jubileusz uświet­nił swo­ją obec­noś­cią Jego Mag­nif­i­cenc­ja Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi Pro­fe­sor Radzisław Kordek. Swo­ją obec­noś­cią i czyn­nym udzi­ałem zaszczy­cili nas m.in.: Kon­sul­tant kra­jowy w dziedzinie reuma­tologii Pro­fe­sor Bry­gi­da Kwiatkows­ka z Nar­o­dowego Insty­tu­tu Geri­atrii, Reuma­tologii i Reha­bil­i­tacji w Warsza­w­ie, Kon­sul­tant kra­jowy w dziedzinie kar­di­ologii dziecięcej dr n. med. Maria Mis­zczak-Knecht z Cen­trum Zdrowia Dziec­ka w Warsza­w­ie, Kon­sul­tant wojew­ódz­ki z dziedziny pedi­atrii Pro­fe­sor Danu­ta Chleb­na-Sokół z naszego szpi­ta­la, a także Prezes Pol­skiego Towarzyst­wa Reuma­to­log­icznego Pro­fe­sor Włodz­imierz Sam­bors­ki z Poz­na­nia i Prezes elekt Pro­fe­sor Zbig­niew Żuber z Krakowa.

Udzi­ał w charak­terze wykład­ow­ców wzięły uznane auto­ry­te­ty w dziedzinie kar­di­ologii i reuma­tologii, wybit­ni spec­jal­iś­ci obu dziedzin, zarówno z naszego rodz­imego mias­ta, jak i z całej Pol­s­ki, m.in. z Byd­goszczy, Katow­ic, Krakowa, Lubli­na, Olsz­ty­na, Poz­na­nia i Warsza­wy. Przed­staw­ili najnowsze osiąg­nię­cia ostat­nich 25-lat w obu dziedz­i­nach. Nie obyło się również bez grat­u­lacji i życzeń sukcesów na co najm­niej kole­jne ćwierćwiecze.

W drugim dniu kon­fer­encji, pod patronatem Sekcji Wieku Roz­wo­jowego Pol­skiego Towarzyst­wa Reuma­to­log­icznego, odbyły się warsz­taty reuma­to­log­iczne doty­czące zespołu aktywacji makrofagów (MAS) prowad­zone przez Pro­fe­sor Elż­bi­etę Smolewską, Pro­fe­sor Vio­let­tę Opokę-Winiarską z Lubi­na, dr hab. n. med. Joan­nę Lip­ińską oraz dr n. med. Mał­gorza­tę Bier­nacką-Zielińską  oraz w częś­ci kar­di­o­log­icznej – EKG bez tajem­nic – przy­go­towane przez dr. n. med. Pio­tra Kędziorę, dr n. med. Justynę Zamo­jską i lek. med. Alek­san­drę Stasi­ak. Na koniec sobot­nich obrad naj­ciekawsze przy­pad­ki z ostat­nich lat przed­staw­ili pra­cown­i­cy i rezy­den­ci Klini­ki Kar­di­ologii i Reuma­tologii Dziecięcej.

Inter­dyscy­pli­narny i niecodzi­en­ny zestaw wykładów z kar­dioreumy był ciekawy dla osób z tymi spec­jal­noś­ci­a­mi, jak i dla pedi­atrów.

Muzy­czne doz­na­nia wiec­zorową porą zapewnił kon­cert „Oby­wa­tel Jazz” zespołu Bolewski&Tubis.

Dzięku­je­my, że byliś­cie z nami w tym szczegól­nym cza­sie.

Do zobaczenia na kole­jnym jubileuszu!

  • Opublikowano: 24 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP