Aktualności

Start kampanii  #WybieramŁódź


Właśnie wys­tar­towała kam­pa­nia pro­mo­cyj­na pro­gra­mu Młodzi w Łodzi zachę­ca­ją­ca do stu­diowa­nia w Łodzi pod hasłem #Wybier­amŁódź.

Kam­pa­nia połąc­zona jest z konkursem, w którym trój­ka Lau­re­atów wraz z osoba­mi towarzyszą­cy­mi wygra MEGA Week­end w Łodzi, pod­czas którego będą mieli zapewnione nocle­gi w jed­nym z najbardziej charak­terysty­cznych łódz­kich hoteli — Stare Kino, posił­ki w najlep­szych łódz­kich restau­rac­jach, zwiedzanie Mias­ta z prze­wod­nikiem, udzi­ał w atrakc­jach kul­tur­al­nych oraz wysok­ie kies­zonkowe. Lau­reaci będą zobow­iązani do doku­men­towa­nia swo­jego poby­tu w Łodzi w medi­ach społecznoś­ciowych, a oso­ba która uzys­ka najwięcej pol­u­bień dla swoich postów otrzy­ma dodatkowo smart­fon Sam­sung Galaxy S7 Edge. Aby wal­czyć o nagrody wystar­czy wykon­ać film lub zdję­cie, w kon­wencji „self­ie”, „z ręki” odpowiada­ją­cy na pytanie dlaczego warto wybrać Łódź jako mias­to do stu­diowa­nia, pra­cy, życia, udostęp­nić na swoim pro­filu w medi­ach społecznoś­ciowych i oznaczyć hasz­taga­mi #Wybier­am­Lodz, #konkurs, a następ­nie zachę­cać zna­jomych do głosowa­nia na swo­ją pracę na stron­ie www.wybieramlodz.pl.

Ter­miny:

Zgłaszanie prac konkur­sowych: 20 październi­ka — 10 listopa­da 2017 r.
Głosowanie: 20 październi­ka – 12 listopa­da 2017 r.
Ogłosze­nie Lau­re­atów: 15 listopa­da 2017 r.
MEGA Week­end w Łodzi: 17–19 listopa­da 2017 r.

Zobacz spot zachę­ca­ją­cy do udzi­ału w konkur­sie: https://youtu.be/g‑RmhkSDZCI

Chce­my przekon­ać wszys­t­kich młodych ludzi, że WARTO wybrać Łódź jako mias­to do stu­diowa­nia, pra­cy i życia, bo mamy świetne, dys­ponu­jące znakomitą kadrą wykład­ow­ców i nowoczes­ną infra­struk­turą aka­demicką uczel­nie, unikalny w skali kra­ju pro­gram Młodzi w Łodzi, renomowanych Pra­co­daw­ców, wyjątkowe wydarzenia kul­tur­alne i mag­iczne miejs­ca oraz niepow­tarzal­ny kli­mat, jakiego nie ma żadne inne mias­to na świecie. W ramach kam­panii w medi­ach społecznoś­ciowych (Face­book, Insta­gram, Youtube) pojaw­iły się 1,5‑minutowy oraz 30-sekun­dowe spo­ty pro­mo­cyjne, w których stu­den­ci łódz­kich uczel­ni opowiada­ją dlaczego wybrali Łódź:

Karoli­na Olkow­icz – stu­den­t­ka Pielęg­niarst­wa na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi.

„Wybrałam Łódź, bo są tu jedne z najlep­szych studiów medy­cznych w kra­ju, a ja chcę pro­fesjon­al­nie poma­gać ludziom. Uwiel­bi­am Łódź za jej nieoczy­wis­tość, za kon­trasty i zaskoczenia. Doce­ni­am też jak bard­zo zmienia się na moich oczach.”

Bliższych infor­ma­cji udziela: Biuro Obsłu­gi Inwest­o­ra i Współpra­cy z Zagranicą, Depar­ta­ment Prezy­den­ta, Urzę­du Mias­ta Łodzi, tel. 42 638 43 27, 638 59 28, e‑mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl; www.mlodziwlodzi.pl

  • Opublikowano: 23 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP