Aktualności

Stomatologia wciąż najpopularniejsza — Podsumowanie pierwszego etapu rekrutacji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Zakończył się pier­wszy etap rekru­tacji na rok aka­demic­ki 2017/2018 na stu­dia stacjonarne jed­no­lite mag­is­ter­skie w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym Łodzi tj. na kierun­ki: anal­i­ty­ka medy­cz­na, far­ma­c­ja, lekarsko-den­tysty­czny, lekars­ki, lekars­ki (w ramach lim­i­tu MON) fizjoter­apia (po raz pier­wszy) oraz stu­dia I stop­nia tech­ni­ki den­tysty­czne.

Licz­ba aplikacji on-line wyniosła pon­ad 19 tys., a pon­ad 14 tys. kandy­datów dokon­ało opłaty rekru­ta­cyjnej.

W statystykach od lat przo­du­je kierunek lekarsko-den­tysty­czny. W tym roku o jed­no miejsce na stom­a­tologii ubie­gało się blisko 20 osób. Niezmi­en­ną pop­u­larnoś­cią cieszą się kierun­ki lekarskie, a także prestiżowe stu­dia lekarskie prowad­zone w ramach umowy z Min­is­terst­wem Obrony Nar­o­dowej, na których w tym roku lim­it miejsc wyniósł 90 (o 30 więcej w sto­sunku do ubiegłego roku).

STUDIA STACJONARNE VII 2017 VII 2016
Wydzi­ał, kierunek lim­it miejsc  na 1 miejsce lim­it miejsc na 1 miejsce
Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny        
anal­i­ty­ka medy­cz­na 51 8,5 50 9
far­ma­c­ja 143 7,3 140 6,5
Wydzi­ał Lekars­ki        
lekars­ki 360 12,4 360 12,7
Odd­zi­ał Stom­a­to­log­iczny        
lekarsko-den­tysty­czny 114 19,2 120 17
tech­ni­ki den­tysty­czne (I stopień) 48 2,6 48 2,3
Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki        
lekars­ki 150 10,4 150 11,8
lekars­ki (MON) 90 3,8 60 6,4
Wydzi­ał Nauk o Zdrow­iu        
Fizjoter­apia (jed­no­lite mag­is­ter­skie) 180 3,1 X X

W tym roku w ofer­cie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pojaw­ił się nowy, unika­towy kierunek – koor­dynowana opieka senio­ral­na. Stu­dia przez­nac­zone są dla osób, które chcą zawodowo zaj­mować się orga­ni­za­cją opie­ki zdrowot­nej dla osób starszych. Kierunek ma charak­ter inter­dyscy­pli­narny i łączy zagad­nienia z obszaru nauk medy­cznych i społecznych.

Rekru­tac­ja w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi nadal trwa. Wciąż moż­na reje­strować się na stu­dia nies­tacjonarne jed­no­lite mag­is­ter­skie (kierun­ki: lekars­ki, lekarsko-den­tysty­czny, far­ma­c­ja) oraz stu­dia I stop­nia (kierun­ki: biotech­nolo­gia, elek­tro­ra­di­olo­gia, diete­ty­ka, fizjoter­apia, koor­dynowana opieka senio­ral­na, kos­me­tolo­gia, pielęg­niarst­wo, położnict­wo, zdrowie pub­liczne, ratown­ict­wo medy­czne). Szczegółowy har­mono­gram rekru­tacji oraz dodatkowe infor­ma­c­je zna­j­du­ją się w naszym ser­wisie rekru­ta­cyjnym — www.rekrutacja.umed.lodz.pl.

  • Opublikowano: 12 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP