Aktualności

Strategia rozwoju uczelni 2021–2025


Prezen­tu­je­my Państ­wu założe­nia strate­gii roz­wo­ju naszej uczel­ni na lata 2021–2025. Zaprasza­my do obe­jrzenia krótkiej wypowiedzi JM Rek­to­ra prof. Radzisława Kord­ka.

Czym jest strate­gia?

To jeden z kluc­zowych dla dzi­ałal­noś­ci uczel­ni doku­men­tów. Nie jest to jed­nak tylko zbiór punk­tów, cel sam w sobie. To środek do celu — plan dzi­ała­nia, mapa zadań. Krok po kroku wyz­nacza drogę do ich real­iza­cji i poma­ga nie zapom­nieć, do czego dążymy.

Doku­ment został opra­cow­any na pod­staw­ie diag­nozy bieżą­cych prob­lemów i potrzeb. W wyniku sze­ro­kich anal­iz eksper­c­kich zaplanowane zostały konkretne dzi­ała­nia. Strate­gia roz­wo­ju uczel­ni obe­j­mu­je 4 obszary: ksz­tałce­nie, bada­nia naukowe, orga­ni­za­cję i zarządzanie oraz sys­tem ochrony zdrowia.

strateg­JA

Poszczególne obszary mają swoich właś­ci­cieli i ekspertów, ale pamię­ta­jmy, że real­iza­c­ja strate­gii to pra­ca zespołowa. „Sukces przy­chodzi wtedy, gdy strate­gia sta­je się wspól­ną, codzi­en­ną sprawą wszys­t­kich pra­cown­ików”[1]. Strate­gia jest naszą wspól­ną, codzi­en­ną sprawą — wyz­nacza cele naszej pra­cy, codzi­enne zada­nia, wpły­wa na przyszłość firmy, w której pracu­je­my.

W razie szczegółowych pytań doty­czą­cych zakre­su dzi­ałań, har­mono­gra­mu real­iza­cji, przyjętej metody­ki mogą Państ­wo kon­tak­tować się z Biurem Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju.

Fold­er STRATEGIA UMED 2021–2025

[1] Kaplan R., Nor­ton D., Strate­gicz­na Kar­ta Wyników — Prak­ty­ka, CIM, Warsza­wa 2001, s.7.

  • Opublikowano: 29 października 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP