Aktualności

Strefa Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – uroczyste otwarcie


24 maja odbyło się uroczyste otwar­cie Stre­fy Wiedzy i Innowacji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W nowym obiek­cie zlokali­zowano:

  • Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne
  • Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
  • Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii
  • Inku­ba­tor Przed­siębior­c­zoś­cioraz Archi­wum Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Dawny budynek uczel­ni­anej Bib­liote­ki został pod­dany grun­towne­mu remon­towi, a meta­mor­foza pole­ga­ją­ca nie tylko na rewital­iza­cji wnętrza i wyposaże­nia,  poz­woliła nadać obiek­towi nowych  funkcjon­al­noś­ci.

Obok pod­sta­wowych zadań bib­liotecznych i archi­wal­nych, w obiek­cie przewidziane zostały m.in.: sale kon­fer­en­cyjne, poko­je do pra­cy indy­wid­u­al­nej i grupowej, stre­fy relak­su oraz przestrzeń potrzeb­na dla rozwi­ja­nia pro­jek­tów. Wprowad­zono także nowe usłu­gi oparte o wyko­rzys­tanie najnowszych tech­nologii tele­in­for­maty­cznych i mediów cyfrowych, dzię­ki którym moż­na zarówno wspier­ać aka­demick­ie nauczanie, jak i rozsz­erzać dzi­ałal­ność innowa­cyjną.

Stre­fa Wiedzy i Innowacji to pier­wszy etap real­iza­cji pro­jek­tu BRaIn – Bada­nia Rozwój Innowac­je w łódzkim kam­pusie bio­m­e­dy­cyny i far­ma­cji.

W obszarze Stre­fy zna­j­du­je się również siedz­i­ba kon­sor­cjum EIT Health Poland – plat­formy współpra­cy między­nar­o­dowej w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się.

  • Opublikowano: 25 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP