Aktualności

Studenci UMED nagrodzeni jednorazowymi stypendiami naukowymi Marszałka Województwa Łódzkiego


Miło nam poin­for­mować, że aż sied­mioro stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi otrzy­mało jed­no­ra­zowe stype­n­dia naukowe Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego w 2018 roku.

Już po raz dwu­nasty uczniowie oraz stu­den­ci z regionu łódzkiego otrzy­mali nagrody za wybitne osiąg­nię­cia naukowe.

Na jed­no­ra­zowe stype­n­dia przez­nac­zono łącznie 120 000 zł. W kat­e­gorii „uczeń” złożono 78 wniosków, w kat­e­gorii „stu­dent” – 49. Nagrod­zono 18 uczniów i 17 stu­den­tów, spośród których najliczniejszą grupę stanow­ili stu­den­ci naszej uczel­ni.

stype­ndi­um w wysokoś­ci 5 000 zł otrzy­mał
Rafał Nowakows­ki

stype­ndi­um w wysokoś­ci 4 000 zł:
Bogusława Nowak
Aga­ta Szy­maszkiewicz

stype­ndi­um w wysokoś­ci 3 000 zł:
Jakub Wło­dar­czyk
Krzysztof Ole­siejuk
Aga­ta Gabryel­s­ka
Arka­diusz Micha­lak

Wszys­tkim stype­ndys­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 6 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP