Aktualności

Studenci Wydziału Lekarskiego odbędą wakacyjne staże w Japonii


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że stu­den­ci Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: Woj­ciech Kuczyńs­ki, Bartłomiej Pos­myk, Piotr Roś­ciszews­ki i Andrzej Roś­ciszews­ki odbędą dwu­miesięczne, waka­cyjne staże w Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty w Japonii. Ta prestiżowa uczel­nia dołączyła w tym roku do grona part­nerów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Na decyzję o wyborze właśnie tych kandy­datów wpłynęły ich wyni­ki w nauce, osiąg­nię­cia naukowe i zaan­gażowanie w życie uczel­ni Ofic­jalne wręcze­nie nom­i­nacji odbyło się w Rek­tora­cie Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z udzi­ałem przed­staw­iciela Ambasady Japonii w Warsza­w­ie, prof. Lucyny Woź­ni­ak – Prorek­to­ra ds. Nau­ki, prof. Adama Antcza­ka – Dziekana Wydzi­ału Lekarskiego oraz prof. Jac­ka Rożnieck­iego – Pełnomoc­ni­ka ds. Współpra­cy z Zagranicą.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

  • Opublikowano: 24 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP