Aktualności

Studenci Wydziału Wojskowo-Lekarskiego na Międzynarodowych Warsztatach Medycyna pola walki


W dni­ach 4–5 kwiet­nia 2017 r. odbyły się corocznie orga­ni­zowane z udzi­ałem stu­den­tów mundurowych Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Między­nar­o­dowe Warsz­taty Medy­cy­na pola wal­ki.

W gronie goś­ci, którzy wzięli udzi­ał w otwar­ciu warsz­tatów, znaleźli się m.in: płk Włodz­imierz Chup­ka — Szef Odd­zi­ału Ksz­tałce­nia Zawodowego Inspek­toratu Szkole­nia DG RSZ, płk Dar­iusz Chłopek — Szef Zarzą­du Wojskowej Służ­by Zdrowia, płk lek. Robert Szczechow­icz — przed­staw­iciel Depar­ta­men­tu Wojskowej Służ­by Zdrowia i koor­dy­na­tor Ratown­ict­wa Medy­cznego MON, ppłk rez. prof. nadzw. dr hab. Walde­mar Machała — Pełnomoc­nik Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia, płk rez. prof. zw. dr hab. Jurek Olszews­ki — Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego. Obec­ni byli również Rek­torzy-Komen­dan­ci byłej Wojskowej Akademii Medy­cznej: gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Hen­ryk Chmielews­ki oraz płk w st. spocz. prof. dr hab. Jan Cho­j­nac­ki, a także dowód­cy Jed­nos­tek Wojskowych WP, reprezen­tan­ci insty­tucji i placówek cywilnej służ­by zdrowia.

Hon­orowy patronat nad wydarze­niem objął Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Łódzkiego.

  • Opublikowano: 11 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP