Aktualności

Studencki Nobel dla Nicol Zielińskiej


5 czer­w­ca 2024 roku ogłos­zono zwycięzców 15. edy­cji konkur­su Stu­denc­ki Nobel, który pro­mu­je osiąg­nię­cia stu­den­tów w różnych dziedz­i­nach. Tegoroczne wydarze­nie zgro­madz­iło blisko 700 uczest­ników z praw­ie 100 uczel­ni, a konkurs uzyskał wspar­cie z pro­gra­mu MNiSW „Społecz­na odpowiedzial­ność nau­ki II”. Zwycięzców wyło­niono w 10. kat­e­go­ri­ach.

Miło nam poin­for­mować, że w kat­e­gorii medy­cy­na i far­ma­c­ja zwyciężyła Nicol Zielin­s­ka , stu­den­t­ka  VI roku kierunku lekarskiego.
Nicol Zielińs­ka real­izu­je Indy­wid­u­al­ny Tok Studiów w Zakładzie Preparaty­ki Anatomicznej i Donacji. Jest autorką i współau­torką wielu prac naukowych na tem­at zmi­en­noś­ci mor­fo­log­icznych wys­tępu­ją­cych w ludzkim orga­nizmie i ich znaczenia klin­icznego. Otrzy­mała nagrodę Pol­skiej Akademii Nauk “Laur medy­czny im. Wacława May­zla”, była nagrod­zona tytułem “Stu­dent Naukowiec” przez Par­la­ment Rzecz­pospo­litej Pol­skiej.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Stu­denc­ki Nobel to jedyny w Polsce konkurs stype­n­di­al­ny, twor­zony w pełni przez orga­ni­za­cję stu­dencką, Nieza­leżne Zrzesze­nie Stu­den­tów. Konkurs pro­mu­je innowa­cyjność i inwest­owanie w kap­i­tał ludz­ki, umożli­wia­jąc młodym ludziom zaist­nie­nie w świecie biz­ne­su, nau­ki oraz kul­tu­ry. Jest skierowany do stu­den­tów uczel­ni pub­licznych i niepub­licznych, zarówno na stu­di­ach I i II stop­nia, jak i na jed­no­li­tych stu­di­ach mag­is­ter­s­kich.

Lau­reaci są wybierani na pod­staw­ie oce­ny ze studiów, akty­wnoś­ci naukowej, społecznej i artysty­cznej, współpra­cy z prasą naukową oraz dzi­ałal­noś­ci w samorządzie i orga­ni­za­c­jach stu­denc­kich. W tegorocznej edy­cji konkur­su wzięło udzi­ał 692 stu­den­tów z 99 uczel­ni. Prace oce­ni­ane były przez Kra­jową Komisję Konkur­sową złożoną z 30 wykład­ow­ców aka­demic­kich oraz przed­staw­icieli Banku Gospo­darst­wa Kra­jowego. Konkurs Stu­denc­ki Nobel odby­wa się pod patronatem hon­orowym Min­is­tra Nau­ki.
  • Opublikowano: 9 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP