Aktualności

Studentki UMED laureatkami programu MEiN “Perły Nauki”


Poz­nal­iśmy wyni­ki nowego pro­gra­mu naukowego Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki “Perły Nau­ki”. Katarzy­na Kwas i Alek­san­dra Zielińs­ka — stu­den­t­ki kierunku lekarskiego — zdobyły granty naukowe na prowad­zone przez siebie bada­nia w I edy­cji konkur­su.

Przed­miotem pro­gra­mu jest wspar­cie pod­miotów sys­te­mu szkol­nict­wa wyższego i nau­ki w tworze­niu wybit­nie uzdol­nionym absol­wen­tom studiów pier­wszego stop­nia lub stu­den­tom po ukończe­niu trze­ciego albo czwartego roku jed­no­li­tych studiów mag­is­ter­s­kich warunk­ów roz­wo­ju przez umożli­wie­nie im prowadzenia badań naukowych albo twór­c­zoś­ci artysty­cznej pod kierunk­iem opieku­na naukowego albo artysty­cznego.

Katarzy­na Kwas
Tytuł pro­jek­tu: Wpływ macierzystych komórek mezenchy­mal­nych na meta­plazję tłuszc­zową w uszkodze­niu stożku rota­torów.
Wysokość grantu: 239 123,50 zł

 

 

 

 

Alek­san­dra Zielińs­ka
Tytuł pro­jek­tu: Charak­terysty­ka moleku­lar­na FGFR1‑4 w kon­tekś­cie prog­nos­ty­ki hor­monoza­leżnego raka pier­si
Wysokość grantu: 236 520,68 zł

Serdecznie grat­u­lu­je­my sukce­su i trzy­mamy kciu­ki za kole­jne!

 

 

 

Więcej o pro­gramie: https://programy.nauka.gov.pl/portfolio/perly-nauki/

  • Opublikowano: 10 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP