Aktualności

„Studia z POWERem” nowy projekt dla studentów kierunków zdrowie publiczne i fizjoterapia


2016-11-17 19_39_24-Poczta — Radosław Jakubiak — Outlook

14 listopa­da Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju ogłosiło listę pro­jek­tów dofi­nan­sowanych ze środ­ków Unii Europe­jskiej.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi upla­sował się na trze­ciej pozy­cji rankingu, zdoby­wa­jąc dofi­nan­sowanie pro­jek­tu „Stu­dia z POW­ERem — Pro­gram Roz­wo­ju Kom­pe­tencji stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi kierunk­ów Zdrowie pub­liczne i Fizjoter­apia”. Wartość pro­jek­tu to 872 tys. zł, a wartość dofi­nan­sowa­nia ze środ­ków UE wynosi 843 tys. zł.

Real­iza­c­ja pro­jek­tu rozpocznie się już sty­czniu i będzie trwać do koń­ca wrześ­nia 2019 r. Celem głównym przed­sięwz­ię­cia jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku zdrowie pub­liczne Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu oraz kierunku fizjoter­apia Wydzi­ału Wojskowo ‑Lekarskiego poprzez stworze­nie zin­te­growanych wydzi­ałowych sys­temów roz­wo­ju kom­pe­tencji: udziale w szkole­ni­ach, warsz­tat­ach, zaję­ci­ach orga­ni­zowanych wspól­nie z pra­co­daw­ca­mi.

To kole­jny pro­jekt Pro­gra­mu Wiedza, Edukac­ja, Rozwój (POWER) adresowany do stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 17 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP