Aktualności

Stycznowe posiedzenie senatu


Pod­czas posiedzenia sen­atu, które odbyło się 26 sty­cz­nia br., rek­tor, prof. Radzisław Kordek podz­iękował Pani Pro­fe­sor Annie Jegi­er za wielo­let­nie zaan­gażowanie i prze­wod­nicze­nie pra­com Uczel­ni­anej Komisji Rekru­ta­cyjnej.

Rek­tor pograt­u­lował także Pani Pro­fe­sor Lucynie Woź­ni­ak, wybranej do grona ekspertów Grupy Wysok­iego Szczebla (High Lev­el Group on max­imis­ing impact of EU Research and Inno­va­tion Pro­grammes), która zajmie się m.in. oceną eko­nom­iczną pro­jek­tów real­i­zowanych w ramach pro­gra­mu finan­sowa­nia badań naukowych i innowacji w Unii Europe­jskiej — Hory­zont 2020.

  • Opublikowano: 26 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP